نویسنده = زمانی، سیدقاسم
تعداد مقالات: 10
1. جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت

دوره 21، شماره 64، پاییز 1398، صفحه 9-32

10.22054/qjpl.2019.21762.1513

سیدقاسم زمانی؛ هدی شکیب منش


3. اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

دوره 19، شماره 58، بهار 1397، صفحه 9-27

10.22054/qjpl.2018.15854.1378

ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی


6. نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا

دوره 17، شماره 49، زمستان 1394، صفحه 57-83

10.22054/qjpl.2016.2370

رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی


7. حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای

دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 9-37

سیدقاسم زمانی؛ علی نواری