نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین­الملل عمومی مطرح است که صرف‌نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت­ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره­ای در حقوق بین­الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می­پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می­یابد که باید با قطع‌نظر از هرگونه اطلاق‌گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین­الملل، امکان جانشینی دولت­ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا ­دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین‌الملل خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Succession of States in Respect of the Right to Reparation

نویسنده [English]

  • mohamad ssetayeshpur 2

2 International Law Department, Law Faculty. University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Transferring right to reparation as a legal consequence of a state succession in public international law, regardless of how and the way the related succession has been occurred, has always been in dispute and controversial issue. Following the state succession, the issue of succession of states in respect of right to reparation, in the ways are allowed in public international law, seeks to scrutinize the feasibility of transferring such rights. Studying a conceptual framework of the conception in question in view of public international law, the present paper looking over opinions in favour of it and opposite views. At last, it concludes that transferring of the responsibility to the right to reparation in respect of succession of states should be disregarding of absoluteness and as a result of that, succession of states in respect of the right to reparation  has been necessitated in international law which is necessary to achieveing justice and it represents a conceptual evolution in this human knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequences of Succession
  • Succession to Responsibility
  • Succession to Reparation
  • International Responsibility
  • Transfer of Right
الف- فارسی
کتاب­ها
-           زمانی، سیدقاسم، (1393)، حقوق سازمان­های بین­المللی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
-           ستایش­پور، محمد، (1397)، مسئولیت اشتقاقی در حقوق بین­الملل، تهران: نشر خرسندی.
-           شاه حسینی، عطیه، (1396)، مسئولیت بین­المللی زیست محیطی؛ اعمال منع نشده، تهران: نشر خرسندی.
-           ضیائی، سید یاسر، (1392)، درآمدی بر جدایی طلبی در حقوق بین­الملل، تهران: شهر دانش.
-           ضیائی بیگدلی، محمدرضا، (1391)، حقوق بین­الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
 
مقاله­ها
-        حدادی، مهدی و ستایش­پور، محمد، (1396)، «کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده­های کمیسیون حقوق بین­الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 3.
-        حدادی، مهدی و کریمی، سیامک، (1394)، «نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی: رویکرد انتقادی به نظریه جدایی چاره‌ساز در حقوق بین­الملل»، مطالعات حقوق عمومی، شماره 4.
-           دریایی بغدادآبادی، سعید و سلیمیان، ابالفضل، (1394)، «آثار حقوقی حاکم بر انواع مختلف جانشینی دولت­ها»، کنگره بین­المللی حقوق ایران.
-        رنجبریان، امیرحسین و فرحزاد، مهسا، (1394)، «تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن تا مشروعیت»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 2.
-           زمانی، سیدقاسم، (1394)، «ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین­الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟»، دولت پژوهی، شماره 1.
-           شافع، محسن و بذار، وحید، (1397)، «جانشینی دولت­ها در مسئولیت بین­المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 81.
-        مجیدی، محمدرضا؛ فتحی، محمدجواد و جهانبخش، محمدتقی، (1396)، «مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئله اوکراین»، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 2.
 
 
پایگاه خبری
-        خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، (1396)، «سال 2017 و پایان رؤیای استقلال اقلیم کردستان»، تهران-ایرنا، به خبرنگاری لیلا واحدی و انتشار شهناز حسنی، 10 دی:
 
 
ب- فرانسه
Livres
-           Atlam, Hazem, (1986), Succession d’Etats et continuité en matière de responsabilité internationale, d’économie et des sciences d’Aix-Marsielle.
 -           d’Argent, Pierre, (2002), Les Reparations de Guerre en Droit International Public, Bruylant.
 -           Bastid, Suzane, (1967), droit international public, principles généraux, Fasc. II, Univ. de Paris, les Cours de droit.
 -           Delbez, Louis, (1964), Principles généraux do droit international public, 3rd ed., Paris, Libraire générale de droit et de jurisprudence.
 -           Peterschmitt, Miriam, (2001), La succession d’Etats et la responsibilité internationale pour fait illicite, Mémoire de Des, Université de Gèneve/Institut Universitaire de hautes études internationales, Switzerland.
 -           Rousseau, Charles, (1977), Droit international public, vol. 3. (les competences), Paris, Sirey.
 -           Stern, Brigite, (2001), “Responsabilité internationale et succession d’etats”, Laurenece Boisson de Chazournes and Vera Gowlland-Debbas (edn.), The International Legal System in Quest of Equity and Universality/L’ordre juridique international, un système en quête d’équite et d’Universalité, Liber amicorum Georges Abi-Saáb, Martinus Nijhoff Publishers.
 
Des Articles
-           Cavagliery, Arrigo, (1931), “Effects juridiques des changements de souveraineté territoriale”, annuaire IDI., Vol. 1.
 -           Monnier, Jean Philippe, (1962), “La succession d’Etats en matière de responsibilité Internationale”, Annuaire français de droit international, Vol. 8.
 
پ- انگلیسی
Books
-           Crawford, James, (2013), State Responsibility, Cambridge University Press.
 -           O’Connell, Daniel Patrick, (1967), State Succession in Municipal Law and International Law, Vol. 1, Cambridge University Press.
 -           Dumberry, Patrick, (2007), State Succession to International Responsibility, Martinus Nijhoff Publishers.
 -           Feilchenfeld, Ernest, (1931), Public Debts and State Succession, Macmillan.
 -           Hyde, Charles Cheney, (1945), International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, Vol. 1, Boston, Little, Brown and Co.
 -           Malanczuk, Peter, (1997), Akerhurst’s Modern Introduction to International Law, 7th ed., New York, Routledge, 1997.
 -           Shearer, Ivan, (1994), Starke’s International Law, Butterworth.
 
Articles
-           Borchard, Edwin, (1945), “Book Review of International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States”, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Vol. 2, No. 1.
 -           Czaplinski, Wladyslaw, (1990), “State Succession and State Responsibility”, Canadian Yearbook of International Law, Vol. 28, No. 1.
 -           Dumberry, Patrick, (2006), “The Controversial Issue of State Succession to International Responsibility in Light of Recent State Practice”, German Yearbook of International Law, Vol. 49, No. 2.
 -           Hurst, Cecil James Barrington, (1924), “State Succession in Matters of Tort”, British Yearbook of International Law, Vol. 68, No. 1.
 -           Kamminga, Menno, (1996), “State Succession in Respect of Human Rights Treaties”, European Journal of International Law, Vol. 7, No. 2
 -           Leroy, Howard, (1926), “American and British Claims Arbitration Tribunal”, American Bar Association Journal, Vol. 12, No. 3.
 -           Milanovic, Marko, (2009), “The Tricky Question of State Succession to International Responsibility”, European Journal of International Law, EJIL Talk, February 16. at: https://www.ejiltalk.org/the-tricky-question-of-state-succession-to-international-responsibility.
 -           Schachter, Oscar, (1993), “State Succession: The once and Future Law”, Virginia Journal of International Law, Vol. 33, No. 3.
 -           Volkovitsch, Michael Jhon, (1992), “Righting Wrongs: Toward a New Theory of State Succession to Responsibility for International Delicts”, Columbia Law Review, Vol. 92, No. 2.
 -           Ziemele, Ineta, (2003), “State Continuity, Succession and Responsibility: Reparations to the Baltic States and their Peoples”, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 3, No. 2.
 -           Ziemele, Ineta, (2015), “Room for ‘State Continuity’ in International Law? A Constitutionalist Perspective”, in Sovereignty, Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of James Crawford (edn.), Christine Chinkin and Freya Baetens, Cambridge University Press.
  
Cases and Documents
-           Global World Partnership Organization (2002). Statutes for the Global Water Partnership Network and the Global Water Partnership Organization, December 12.
 -           ICJ. Counter-memorial, Submitted by the Slovak Republic, in Gabcikovo-Nagymaros Project Case (Hungary/Slovakia), 1997, Vol. 1, (1994).
-           ICJ. Reply of the Republic of Hungary, in Gabcikovo-Nagymaros Project Case (Hungary/Slovakia), 1997, Vol. 1, (1995).
 -           ILC. First Report on Succession of States in Respect of State Responsibility, by Pavel Šturma, Special Rapporteur (2017).
 -           ILC. Second Report on Succession of States in Respect of State Responsibility, by Pavel Šturma, Special Rapporteur (2018).
 -           ILC Yearbook (2001), vol. II, part. 2, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA).
 -           Special Agreement for the Submission to Arbitration of Pecuniary Claims Outstanding Between the United States and Great Britain (1910).
 -           United States-Great Britain Arbitral Commission, R. E. Brownn (United States) v. Great Britain, Award, UNRIAA, Vol. VI, November 23, (1923).
 -           United States-Great Britain Arbitral Commission, F. H. Redward and Others (Great Britain) v. United States (Hawaiian Claims), Award, UNRIAA, Vol. VI, November 10, (1925).