نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل. دانشگاه تربیت مدرس. تهران . ایران

2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی مستقل از اعضای آن‌ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه‌اش مسئول شناخته می‌شود و دولت‌ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده‌ بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می­تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت‌های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه‌ اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه‌ دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده‌ بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین‌المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می­کند. به موجب این دکترین، دولت‌های عضو اتحادیه‌ اروپا در صورتی‌که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین‌المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می‌کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین‌المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Doctrine of “Equivalent Protection”: Uncertainty on the Principle of Separation in the System of International Responsibility of Organizations

نویسندگان [English]

  • Narges Qadirli 1
  • hoorieh hosseini 2

1 Narges Qadirli, MA. in International Law, Faculty of Law, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.

2 Assistant Prof. Department of Law, Faculty of Law, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

چکیده [English]

The international organizations have independent legal personality which makes them responsible for their own wrongdoings. Therefore, member states of these organizations, are not responsible due to their mere membership. The European Court of Human Rights' decision in the Bosphorus Case can be considered as a key case in the context of the Member States' responsibility for the actions of international organizations. In this case, the European Court of Human Rights sought to determine when member states were responsible for actions carried out in the European Union. The doctrine of equivalent protection which first introduced in the case-law of the European Court of Human Rights, and in particular in the Bosphorus case, undermines the independent personality and separate responsibility of the international organization and made an exception to it. Under this doctrine, EU member states will be internationally responsible if they do not protect fundamental human rights at a level equal to the European Convention on Human Rights. In other words, when a state transfers its competence to an organization, it is necessary to ensure that it fulfills its other international obligations. This article analyzes how the European Court of Human Rights monitors the European Union's performance in the scope of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Organization Responsibility
  • Principle of Separation
  • European Court of Human Rights
  • Bosphorus Case
  • the doctrine of equivalent protection
کتابها
- ابراهیم‌گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 139۶).
- حسینی اکبرنژاد، حوریه، شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل درپرتو سلسله‌مراتب هنجاری، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1395).
- تاموشات، کریستیان، حقوق بشر‌، حسین شریفی طرازکوهی، چاپ دوم (تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۱).
- زمانی، سیدقاسم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ سوم (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۵).
- شایگان، فریده، حق توسعه (تهران: انتشارات دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388).
مقاله‌ها
- آمپاروسان، خوزه جیل، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌های ۲۹-۳۰، (۱۳۷۹).
- تقوی، سید محمدعلی، «رژیم حقوق بشر در اتحادیه اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، شماره ۱، (۱392).
- زمانی، سیدقاسم، حوریه حسینی اکبرنژاد، «افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه‌ی عروج دیوان دادگستری اروپا»، حقوق تطبیقی جلد 11، شماره 2، (1394).
- زمانی، قاسم، جعفر زنگنه شهرکی، «تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت حقوقی»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 67، (1392).
- عسکری، پوریا، نیلوفر سعیدی، «سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و نظارت بر اجرای حقوق بشر با تاکید بر عفو بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره ۵، (۱۳۹۵).
- ممتاز، جمشید، «انطباق تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، فصلنامه‌ حقوق، دوره 38، شماره 4، (1387).
- موسوی، سید فضل الله، ناصر خداپرست، «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ، شماره 64، (1392).
پایان‌نامه و رساله دکتری
- رستمی، زینب، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در عملیات حفظ صلح»، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی،‌ (۱۳۹۱).
 
References
Books
- A. Wessel, Ramses and Jed Odermatt, Research Handbook on the European Union and International Organizations (Edward Elgar Press, 2019).
- C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, Second Revised Edition (Cambridge University Press, 2005).
- De Guttry, Andrea et al, The Duty of Care of International Organizations Towards Their Civilian Personnel  (T.M.C. Asser Press, 2018).
- Voulgaris, Nikolaos, Allocating International Responsibility between Member States and International Organizations (Hart Publishing, 2019).
- De Schutter, Olivier, Human Rights and the Rise of International Organizations: The Logic of Sliding Scales in the Law International Responsabilité, Accountability for Human Rights Violations by International Organizations (Portland: Intersentia Press, 2010)
Articles
- Conway Gerard, “Breaches of EC Law and the International Responsibilty of Member States”, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 3, (2002).
- De Hert Paul and Fisnik Korenica, “The Doctrine of Equivalent Protection: Its Life and Legitimacy before and after the European Union’s Accession to the European Convention on Human Rights”, German Law Journal, Vol. 13, No.7, (2012).
- Halberstam D., “It’s the Autonomy, Stupid! A Modest Defense of Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR, and the Way Forward”, German Law Journal, Vol. 1, (2016(.
- Kuhnert Kathrin, “Bosphorus – Double Standards in European Human Rights Protection”, Utrecht Law Review, Vol. 2, No. 2, (2006).
- Lock Tobias, “Beyond Bosphorus: The European Court of Human Rights’ Case Law on the Responsibility of Member States of International Organizations under the European Convention on Human Rights Human Rights”, Law Review, Vol. 10, (2010).
- Orakhelashvili Alexander, “The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions”, The European Journal of International Law, Vol. 16, No.1, (2005).
- Peers S., “The EU’s Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare”, German Law Journal, Vol. 1, (2016).
- Rowe Peter, “United Nations Peacekeepers and Human Rights Violations: The Role of Military Discipline”, Harvard International Law Journal, Vol. 51, (2010).
- Ryngaert Cedric, “The Responsibility of Member States in Connection with Acts of International Organizations: Assessing the Recent Case Law of the European Court of Human Rights, International and Comparative Law Quarterly”, Volume 60, Issue 4, (2011).
- Schorkopf Frank, “The European Court of Human Rights' Judgment in the Case of Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Ireland”, German Law Journal, Vol. 06, No. m.09, (2011).
Cases
- Ecthr, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland (Application no. 45036/98) Judgment Strasbourg 30 June 2005.
Documents
- Council Regulation (EEC) No 990/93 of 26 April 1993 concerning trade between the European Economic Community and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro).
- Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, Yearbook of the International Law Commission, (2011), Vol. II, Part Twoe