نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تهران

چکیده

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف
اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری
از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این
معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش
چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد
به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی
صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات
گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ۀ دولت
فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور
اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evolution of Government Intervention in Economyfrom the Perspective of Public Law-Welfare to Post Regulatory Governments

نویسندگان [English]

  • Arian Petoft 1
  • Ahmad Momeni Rad 2

چکیده [English]

State intervention in the economy has always been a challengingissues in schools
of economy and Law.Welfare states, bydirect intervention in economy, took over most
of the affairs and caused economic crisisin the West. To curb the downfall, regulatory
states emerged, which sought to flourish and facilitate economic activities by adopting
privatization policies and pursued the goal through extensive legislations in myriad
areas with the hope to best regulate individual behaviors in the domain of economy.
States also happened to grant and empower self-regulatory /autonomous bodies with
legislative authorities which was the outset for the emerge of post-regulatory states.
This article reviews the Intellectual developmentsconcerningthe extent to which States
make intervention in economic affairs from the perspective of public law, through a
comparative study ranging from welfare to post-regulatory governments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare state
  • Regulatory State
  • Post-regulatory State
  • economy
  • Regulation
بو، سودرِستن، ( 1384 )، جهانیشدن و دولت رفاه ، ترجمه : هرمز همایون پور، تهران، -
موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- شاپیرو، جان، ( 1391 )، لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن ، ترجمه محمد کاشانی، تهران، نشر مرکز.
سیاست زدگی دستگاههای اداری و ارائه راهکارها برای جمهوری » ،( پتفت، آرین، ( 1392 -
تهران : مرکز پژوهش های مجلس ،«( اسلامی ایران (مطالعه موردی پاکستان، چین، انگلیس شورای اسلامی.
جزوه حقوق عمومی اقت صادی دانشکده حقوق و علوم » ،( زارعی، محمدحسین، ( 1392 - انتشارات دانشکده حقوق. ،« سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
تأم ین اجتماعی ، ،« ظهور و افول دولت رفاه » ،( زاهدی مازندرانی، محمدجواد، ( 1379  . شماره 6
-Anderson J.E. (1962), The Emergence of the Modern Regulatory State,Public Affairs Press.
-Arnold Roger A. (2008), Economics, Cengage Learning.
-Ayres I. (1992), Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. Oxford: Oxford University Press.
-Baldwin R. and others, (2010), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press.
-Baldwin R. (1998), A Reader on Regulation, Oxford University Press.
-Baldwin R. (2001), The Government of Risk, Oxford University Press.
-Bouckaert. (2004), What is Available and What is Missing in the Study of Quangos, Routledge.
-Bosten J. (1996), Public Management: The New-Zeeland Model, Oxford University Press.
-Balance T. (2005), Competition and Economic Regulation in Water: The Future of the European Water Industry, IWA Publishing.
-Barr N. (2011), Economics of the Welfare State, Oxford University Press.
202 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
-Christian, J.G, (2001), Bureaucratic Autonomy as a Political Asset,
Routledge.
-Deakin N. (2004), Welfare and the State: Crisis of the Welfare States,
Taylor & Francis.
-Foucault M. (1991), Governmentality, University of Chicago Press.
-Froud J. (1998), Controlling the Regulators, Macmillan.
-Gilardi F. (2004), Institutional Change in Regulatory Policies, the Politics of Regulation.
-Gutmann A. 1988, Democracy and the Welfare State, Princeton University
Press.
-Hollander J.H. (2012), Economic Liberalism, Literary Licensing.
-Hood C. (1999), Regulation Inside Government, Oxfor University Press.
-Hunt A. (1993), Exploration in Law and Society: Towards a Constitutive Theory of Law, Routledge.
-Hunt A. (1999), Governing Morals: A Social History of Moral Regulation, Cambridge University Press.
- Jordana J. (2004), Regulatory Design Institutional Constellations and the Study of the Regulatory State, Edward Elger.
-Luhmann N. (1992), The Coding of Legal System, European Yearbook in the Sociology of Law.
-Moran M. (2003), The British Regulatory State: High Modernism and Hyper Innovation, Oxford University Press.
-Moran M. (2009), The Rise of Regulatory State, The Oxford Handbook of Business and Government, Oxford University Press.
-Powell J.L. (2010), The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective, Springer.
-OECD. (1995), Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation, Paris.
-OECD. (2002), Regulatory Policies in OECD countries: From Interventionism to Regulatory Governance, Paris.
-Power M. (1997), The Audit Society: Ritual of Verification, Oxford University Press.
- Salamon L.M. (1989), Beyond Privatization: The Tools of Government Action, The Urban Institute.
- Santos A. (2002), Towards a new Legal Common Sense, Cambridge University Press.
-Zijderveld A.C. (1999), The Waning of the Welfare State: The End of
Comprehensive State Succor, Transaction Publishers. Articles
-Anleu S. (2000), “Third Party Policing and Insurance: The Case of Market- Based Crime Protection”, Vol.22, Law and Policy Review.
-Black J. (2008), “Decentering Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a Post-Regulatory World”, Current Legal Problems, Vol.54.
-Black J. (2001),”Proceduralizing Regulation: Part II”, Oxford Journal of Legal Studies 21.
سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی ، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی 203
-Breyer G. (1982), “Regulation and It’s Reform”, Harvard University Press, Vol.47, no.2
-Colin H. (2004), “Re-Stating Politics Re-Politicizing the State: Neoliberalism Economic Imperatives and the Rise of the Competition State”, Special Issue of the Political Quarterly, Vol.75.
-Caporaso J. (1996), "The European Union and Form of State: Westphalia Regulatory or Post-Modern?", Journal of Common Market Stud, Vol.34.
-Coglianese C. (2003), “Management Based Regulation: Prescribing Private Management to Achieve Public Goals”, Law and society Review, Vol.37.
-Dubash N. (2012), “Understanding the Rise of the Regulatory States of the South”, Regulation and Governance Journal, Vol.6.
-Floud R. (1994), “The Economic History of Britain Since 1700”, Volume 3, Cambridge University Press.
-Gregory R. (1998), “Political Responsibility for Bureaucratic Incompetence”, Vol.76, no.3, Public Administration.
-Green, Andrew, Roy Hrab. (2003), "Self-Regulation and the Protection of the Public Interest", Paper Prepared for the Panel on the Role of
Government.pp.1-81
-Glaeser E.L. (2001), “The Rise of the Regulatory State”, Working Paper No. 8650, NBER.
-Hogue Henry B, M. Labonte, B. Webel (2014), "Independence of Federal
Financial Regulators", Congressional Research Service, R43391, pp.1-32.
-Heimer C. (2002), “Insuring More and Less: The Cost and Benefit of
Private Regulation Through Insurance” in Embracing Risk: The Changing Culture of Insurance and Responsibility by Tom Baker, Jonathan Simon,
Chicago University Press.pp.116-170
- Jordana J. (2011), “The Global Diffusion of Regulatory Agencies Channels
 f Transfer and Stages of Diffusion”, Comparative political studies journal,
vol.44.
- James C. (2000), “Regulation Inside Government”, No.2, Public Administration, Vol.78.
-Levi-faur D. (2004), “The Rise of the British Regulatory State”,
Comparative Politics Journal, Vol.37.
-Lodge M. (2009), “High Quality Regulation: It’s Popularity It’s Tolls and
It’s Future”, Public Money and Management, Vol.29, no.3.
-Majone G. (1997), “From the Positive to Regulatory State”, Journal of
Public Policy, Vol.17, no.2.
-Macgowan F. (1996), “Towards a European Regulatory State”, Journal of
European Public Policy, Vol.3, no.4.
-Moran M. (2002),“Understanding the Regulatory State”, journal of Political
Science, Vol.32, no.2.
-Moran M. (2000), “From the Command State to Regulatory State”, Public
Policy & Administration Journal.
-Meidinger O. (2007), “Competitive Supra-Governmental Regulation: How
Could It Be Democratic?”, Buffalo Legal Research Paper Series.pp.513-534
-Offe D. (2000), “Civil Society and Social Order: Demarcating and
Combining Market, State and Community”, Revue Europeenes de Sociologie.
- Paterson J. (1998), “Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis”, Social
204 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
and Legal Studies.
- Pildes R. (1995), “Re-inventing the Regulatory State”, University of
Chicago Law Review, Vol.62.
- Stigler J. (2003), “The Theory of Economic Regulation”, Bell Journal of
Economics & Management Science, Vol.2.
- Sanstein C.R. (1990), “Paradox of Regulatory State”, University of Chicago Law review, Vol.57.
- Scott A. (2001), “Analyzing Regulatory Space: Fragmented Resources and Institutional Design”, Public Law Review.
- Scott C. (2003), “Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post-Regulatory State”, National Europe Center Paper, No.100.
- Spiller P. (1994), “The Institutional Foundation of Regulatory Commitment”, Journal of Law, Economic & Organization, Vol.10.
-Ünay S. (2011), “The Rise of the Regulatory State in Europe”, Turkish Journal of Politics, Vol. 2 No. 1 Summer.
-Verhorst K, B. Guy Peters, Geert Bouckaert and Bram Verschuere (2004)
“The study of Organizational Autonomy”, Public Administration and development, Vol.24. pp.101-118