نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه

چکیده

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد. بدین لحاظ عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالش ها و نیز منافع استفاده از این نهاد در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و نتیجتاً کاهش فساد قضایی می پردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیرغم چالش های متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل می پردازد.سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگی های خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه می دهد.
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد. بدین لحاظ عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. ا...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Media in the Battle against Judicial Corruption

چکیده [English]

The principle of open justice requires that legal processes enjoy sufficient level of transparency. The principle is viewed as underlying a key human right as it has a general presumption that there should be judicial openness, such that openness is the rule, with secret or obscured proceedings being considered as exceptions needing to be justified. The present paper investigates the human rights role of media in the judicial system and exmamines both the challenges and the benefits of such mechanism in the Iranian courts of law. The paper begins with an overview of the concept of judicial corruption and explores the Iranian laws to discuss the applicability of media in the judicial system of Iran. It concludes with enumerating a number of recommendations accordingly.
The principle of open justice requires that legal processes enjoy sufficient level of transparency. The principle is viewed as underlying a key human right as it has a general presumption ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • قضا
  • عدالت
  • ایران
  • فساد
  • انصاف