دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، تابستان 1384 (این شماره با شماره15 یکی است )