تحلیل سیاست بین الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی

عبدالعلی قوام

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، صفحه 5-15

چکیده
    مفهوم جامعهء بین الملل به گروهی از دولتها اشاره می‌کند که در منافع و ارزشهای‌ خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بین المللی مشارکت می‌نمایند.نهادهایی که گفته‌ می‌شود در ایجاد و حفظ نظم دارای نقش هستند،عبارتند از:حقوق بین الملل،دیپلماسی، سازمانهای بین المللی و موازنهء قدرت.براساس این رویکرد،تلاشهایی که برای تقسیم‌ دوگانهء ...  بیشتر

اسرائیل و ایدئولوژی صهیونیسم سیاسی

شجاع احمدوند

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، صفحه 15-45

چکیده
    جریان سیاسی که امروزه به صهیونیسم سیاسی شهرت دارد و بخش مهمی از اندیشه و عمل سیاسی خاورمیانه را از خود متأثر ساخته و چالشهای مهمی را در بخش اصلی‌ سرزمینهای اسلامی ایجاد کرده است،بر مبانی و بنیانهای خاص مذهبی استوار است که مؤلف‌ می‌کوشد با توجه به داده‌های تاریخی،ابعادی از این بنیادهای فکری را روشن نماید.به اعتقاد نگارنده صهیونیسم ...  بیشتر

مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز

ابراهیم برزگر

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، صفحه 45-75

چکیده
  دغدغهء اصلی این مقاله،ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است.بیش از پنج دهه‌ فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای‌ گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام،در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛کل پروسهء ...  بیشتر

ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض

اصغر جعفری ولدانی

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، صفحه 75-107

چکیده
  در این مقاله،عواملی که مانع برقراری روابط سیاسی بین ایران و مصر است،بررسی‌ می‌گردد.نخستین عامل،تعارضات دو کشور در مورد اسلام سیاسی است.تهران و قاهره‌ در تعیین نوع رابطهء دین و سیاست،با یکدیگر اختلاف نظری عمیق دارند.دیدگاههای دو کشور در مورد سیاست خارجی نیز شدیدا با یکدیگر متفاوت است.هرچند مردم دو کشور خواستار ازسرگیری روابط سیاسی ...  بیشتر

تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»

ابوالفضل دلاوری

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، صفحه 107-143

چکیده
  منازعهء سیاسی داخلی طی سده‌های اخیر در دو مرحله،دچار تحولات الگویی مهمی‌ شده است.این تحولات بیش از هرچیز متأثر از دگرگونی‌هایی بوده که در گسترهء سیاست‌ داخلی روی داده است.در مرحله نخست که از سدهء هجدهم میلادی آغاز شد،در اثرژ فرآیندهایی نظیر«ملی شدن»و«توده‌ای شدن»سیاست داخلی(که با شکل‌گیری مرزهای‌ ملی و بسط عرصهء سیاست ...  بیشتر

سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

سید جلال؛ دهقانی فیروزآبادی

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، صفحه 143-165

چکیده
  در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی‌ شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی می‌شود.بعضی از نظریه‌ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد،و برخی دیگر،شکل‌گیری و تحول‌ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول ...  بیشتر