نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور استان سمنان، مرکز گرمسار

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت ­تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت­های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت­ها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولت­های دیگر بود. اصل تکلیف دولت‌ها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحران­ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت­ها در ایفای تعهدات بین­المللی آنها می­باشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت­ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه‌ای نیست، با این همه ویژگی­های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بین­الملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوب­های مهم تنظیم رفتار دولت­ها برای مقابله با این بحران محسوب می­گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولت­ها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Covid-19 Crisis and Due Diligence Principle in International Law

نویسنده [English]

  • Massoud Alizadeh 1

1 Assistant Professor of International Law, Payam Noor University

چکیده [English]

Coronavirus crisis that began since November 2019 in China influenced the entire World rapidly. This crisis provoked some important questions regarding its legal aspects. One of these questions was about the duty of States in realm of individuals’ rights. Due diligence in international law should be considered a key notion for regulation of States’ behavior concerning the coronavirus crisis. Content of this flexible principle as a conduct rule is not a new innovation. No-harm rule as corollary of that principle could be described as an appropriate framework in regulating the conduct of States regarding their neighbors during Covid-19 outbreak. States’ obligations for respecting the human fundamental rights as a key point have been studied in this article. The shadow of due diligence principle on fulfillment of International Health Regulation by States has been the core of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • virus
  • Due Diligence
  • International Law
  • Human Rights
Books
- Anders Henriksen, International Law (Oxford University Press: Oxford, 2017(.
 - Jelena Bäumler, Rise and Shine: The No-Harm Principle’s Increasing Relevance for the Global Community, in: The Global Community, Yearbook of International Law and Jurisprudence )Oxford,  2017(.
  - Ki-Gab Park, Law on Natural Disasters: From Cooperation to Solidarity?, in  Eyal Benvenisti (ed.) et al., Community Interests Across International Law (Oxford University Press, 2018(.
 - Joaquin Barcelo Larraín et al., Estudios en honor de Juvenal Hernández, Corporación cultural Rector Juvenal Hernandez, (2001).
 - Leslie-Anne Duvie-Paoli, The Prevention Principle in International Environmental Law (Cambridge University Press, 2018(.
 - Roda Verheyen, Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and States Responsibility (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005(.
 - Sarah Cassella, Les travaux de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale et le standard de due diligence, in: Le standard de due diligence et la responsabilité internationale ; Journée d’études franco-italienne du Mans, Société française pour le droit international, Éditions A. (Pedone, Paris, 2018(.
 
 Articles
- Awalou Ouedraogo, “La due diligence en droit international: de la règle de la neutralité au principe général”, Volume 42,  (2012), Revue générale de droit.
 - Antonio Coco and Tolita de Souza Días, “Due Diligence and COVID-19: States Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak”, March, )2020(, EJIL TALKS, available at: https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19.
 - “Biological Hazards: Epidemics”, IFRC, (2018), available at: https:// www. ifrc. org/ en/what- we- do/ disaster- management/ about-disasters/ definition-of-hazard.
 - Coco, Antonio and de Souza Dias, Talita, “Prevent, Respond, Cooperate: States’ Due Diligence Duties vis-à-vis the COVID-19 Pandemic”, (May 7, 2020). Journal of International Humanitarian Legal Studies (Forthcoming), Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3626627 or http:// dx. doi. org/ 10.2139/ssrn.3626627.
 - Fabián Cárdenas, “El derecho internacional en tiempo de coronavirus, el Espectador”, (2020), available in: https://www.elespectador.com/coronavirus.
 - “Die Corona-Pandemie im Lichte des Völkerrechts”, (Teil 1), (2020), Deutscher Bundestag.
 - du 31 mars, (2020), available at: https://www.youtube.com.
 - Sarah Cassella, “Obligation étatique de protection de la santé face au risque global de pandémie: ce que dit le droit international”,) 2020(, available at: https:// www. leclubdesjuristes. com/ blog-du-coronavirus/ que-dit-le-droit/obligations.
 - José Antonio Romero Lara, “La doctrina de la diligencia debida y la responsabilidad de los Estados en el marca de la crisis causada por la CVID-19”, Cadernos Electronicos, Direito Internacional sem Fronteiros, Vol. 2, Núm. 1, (2020), pp. 14-15. Available at: https:// www. cadernoseletronicosdisf. com. br/cedisf/article/download/78/20.
 - Pedro A. Villarreal, COVID-19 Symposium: “States’ Obligations Under the International Health Regulations in Light of COVID-19”, Opinio Juris, 31 March )2020(, available at: http:// opiniojuris. org/ 2020/03/31/covid-19-symposium-can-they-really-do-that-states-obligation.
 - Rana Moustafa Fouad, “The Legal Duty to Cooperate amid Covid-19: A Missed Opportunity?”, EJIL TALK, 22 April )2020(, available at: https://www.ejiltalk.org.
 
Documentes
- Annuaire de la Commission  du droit international, )1998(, Vol. II.
 - ILC-Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, (2001), available at: https:// legal. un. org/ ilc/ texts/ instruments/ english/commentaries.
 - Report of the International Law Commission on the Work of its fifty-third session, in: Yearbook of the International Law Commission, (2001), Vol. II.
- Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities with Commentaries, Yearbook of the International Law Commission, )2001(, Vol. II.
 - Observation générale No 14 (2000), “Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)”.
 - Observation générale N° 14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (article 12 du pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels), 11 août, (2000), E/C.12/2000/4.
 - Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters, ILC,) 2016(, available at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english.
 - Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus, Disease 2019 (COVID-19), available at: https:// www. who. int/ docs/ default-source/ coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.
 - WHO. Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 12 janvier 2020, available at: https:// www. who. int/ csr/ don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/fr.
  - WHO, Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation Report-1, 21 January 2020, available at: https:// www. who. int/ docs/ default-source/ coronaviruse/ situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.
 - Tim Stephens (Rapporteur), “2nd Report on Due Diligence in International Law”, (2016), International Law Association.
  
Cases
- Corfu Chennel Case, (United Kingdom v. Albania), (1949), ICJ Reports.
 - Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, (1996), ICJ Reports.
 - Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), ICJ Reports, )2010(.
 - Donoghue v. Stevenson, U.K., The Law Reports of House of Lords,(1932),  Privacy Council, London.
 - Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941, 3 UNRIAA (1941).
- ECTHR, Hristozov et al. v. Bulgaria.
 - ECTHR, L.C.B v. U.K., Brincat et al. v. Malta, IACtHR, Ximenes-Lopes v. Brazil.
 - Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941, 3 UNRIAA (1941), p. 1905.