نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شده‌اند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری می‌کند که دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله می‌کوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات دولت‌ها را مشخص کند. شایع‌ترین روایت از علت ایجاد کرونا، به خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در بازار ووهان چین مربوط می‌شود اما از آنجا که هنوز به طور کامل، علت قطعی پدیداری ویروس کرونا مشخص نشده است، در نتیجه، این مقاله تعهد دولت‌ها در پیشگیری از خسارت ناشی از کرونا را دو سناریوی فرضی بررسی می‌کند تا تمامی ابعاد این موضوع را پوشش دهد. در سناریوی فرضی نخست، با فرض دخالت بازار حیوانات وحشی ووهان چین، تعهد دولت منشا (چین) درباره پیشگیری و جبران خسارت کووید-19بررسی می‌شود. در سناریوی فرضی دوم، چنین پنداشته می‌شود که هیچ علت مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تعهد عام دولت‌ها به پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از کرونا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Obligation of the State of Origin and Other States to Prevent of Corona’s (Covid-19) Transboundary Damages

نویسنده [English]

  • Siamak Karimi

Ph.D, Public International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Three months after the outbreak of the Coronavirus (Covid-19), more than 200 countries around the world have been infected with this virus. The wide and transboundary dimensions of this disease make it necessary to examine those obligations that States must bear to prevent and compensate transnational harm in general and those originated from the pandemic in particular. This article tries to define the scope of the States’ obligations. The most common cause of Corona is related to the sale and purchase of some wild animals in China's Wuhan Wet Market, but since the exact cause of the Corona virus has not yet been exactly determined, this article examines the States' commitment to prevent and compensate Corona’s transboundary damages in two hypothetical scenarios to cover all aspects of this issue. In the first hypothetical scenario, assuming the effect of the Wuhan Wildlife Wet Market in China, the obligation of the State of origin (China) to prevent and compensate for Covid-19 is being examined. In the second one, it is assumed that there is no specific cause for the disease, and then the general commitment of States to prevent transboundary harm is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligation to Prevent
  • Compensation
  • Transboundary harm
  • Covid-19
  • State of origin
الف- فارسی
کتاب‌ها
- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381).
- کرافورد، جیمز، مسئولیت بین‌المللی: قواعد عمومی، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل و دیگران (تهران: نشر سنگلج، 1395).
- کرافورد، جیمز؛ پله، آلن و اولسون، سیمون، مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل، ترجمه مهدی حدادی و سیامک کریمی (تهران: نشر مجد، 1395).
 
مقاله‌ها
- حدادی، مهدی و مرادیان، بهرام، «مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 61، (1398).
-  زمانی، قاسم، «توسعه مسئولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست»، پژوهش‌های حقوقی، شماره 1، (1381).
- عبداللهی، محسن، «رویکردهای نظام مسئولیت بین‌المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 56، (1390).
کاتوزیان، ناصر و انصاری، مهدی، «مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی»، فصلنامه حقوق، دوره 38، (1387).
- مشهدی علی و شاه‌حسینی، عطیه، «پیشگیری از خسارات زیست محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 2، (1395).
 
ب- انگلیسی
Books
- Albers, Jan, Responsibility and Liability in the Context of Transboundary Movements of Hazardous Wastes by Sea (London: Springer, 2015).
- Birnie Patricia; Boyle, Alan & Redgwell, Catherine, International law and the environment (New York: Oxford University Press, 2009).
 
- Brownlie, Ian, System of the Law of Nations: State Responsibility Part I (New York: Clarendon Press, 1983).
 
- Craik, Neil, The International Law of Environmental Impact Assessment Process, Substance and Integration (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
 
- Hanqin, Xue, Transboundary Damage in International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
 
- Lefeber, Rene, Transboundary Environmental Interference and the Origin of State Liability (London: Kluwer, 1996).
 
- Kulesza, Joanna, Due Diligence in International Law (Boston: Brill, 2016).
 
- Philippe Sands & et al, Principles of International Environmental Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). 
 
- Sadeleer, Nicolas, Environmental Principles: from Political Slogan to Legal Rules (New York: Oxford University Press, 2002).
 
- Schachter, Oscar, International Law in Theory and Practice (New York: Martinus Nijhoff, 1991).
 
Articles
- Akehurst, Michael, “International Liability for Injurious Consequences Arising out of Acts not Prohibited by International Law”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 16, (1985).
 
- Bedjaoui, Mohammed, “Responsibility of States: Fault and Strict Liability”, in Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of International Law, Vol. 10, (New York: Elsevier, 1987).
 
- Bergkamp, Lucas, “State Liability for Failure to Control the COVID-19 Epidemic: International and Dutch Law”, European Journal of Risk Regulation, Vol. 11, No. 2, (2020).
 
- Boyle, Alan E., “State Responsibility and International Liability for Injurious Consequences of Acts Not Prohibited by International Law: A Necessary Distinction?”, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, No. 1, (1990).
 
- Candice, Stevens, “Interpreting the Polluter Pays Principle in the Trade and Environment Context,” Cornell International Law Journal, Vol. 27, No. 3, (1994).
 
- De la Fayette, Louise, “The ILC and International Liability: A Commentary”, RECIEL, Vol 6, No. 3, (1997).
 
- Drumbl, Mark A., “Trail Smelter and the International Law Commission’s Work on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts and State Liability” in: Rebecca M. Bratspies & Russell A. Miller, Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
 
- Dupuy, Pierre, “Due Diligence in the International Law of Liability,” in OECD, Legal Aspects of Transfrontier Pollution, (Paris, OECD, 1977).
 
- Gearing, Thomas & Jachtenfuchs, Markus, “Liability for Transboundary Environmental Damage Towards a General Liability Regime?”, European Journal of International Law, Vol. 4, (1993).
 
- Handl, Günther, “Transboundary Nuclear Accidents: The Post-Chernobyl Multilateral Legislative Agenda”, Ecology Law Quarterly, Vol. 15, No. 2, (1988).
 
- Jain, Tarun, “Transboundary Harm: An Environmental Principle in International Context”, The Icfai University Journal of Environmental Law, Vol. 7, No. 4,(2008).
 
- Lammers, Johan G, “International Responsibility and Liability for Damage Caused by Environmental Interferences”, Environmental Policy and Law, Vol. 31, No. 1, (2001).
- Linsley Gordon & Tonhauser Wolfram, “An Expanding International Legal Regime: Environmental Protection and Radioactive Waste Management”, IAEA Bulletin, Vol 43, (2000).
 
- Mackielo, Andrea Laura, “Core Rules of International Environmental Law”, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.16, No. 1, (2009).
 
- Magraw, Daniel, “Transboundary Harm: The International Law Commission's Study of International Liability”, American Journal of International Law, Vol. 80, No. 2, (1986).
- Malone, Linda A., “The Chernobyl Accident: A Case Study in International Law Regulating State Responsibility for Transboundary Nuclear Pollution”, Faculty Publications Paper 590, (1987).
 
- McCaffrey, Stephen C., “Of Paradoxes, Precedents, and Progeny: The Trail Smelter Arbitration 65 Years Later”, in Rebecca M. Bratspies & Russell A. Miller, Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
 
- McDonal, Neil, “The Role of Due Diligence in International Law”, International & Comparative Law Quarterly, Vol. 68, No. 4, (2019).
 
- Ong, David M., “The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES, 1973), Implications of Recent Development in International and Environmental Law”, Journal of Environmental Law, Vol. 10, No. 2, (1998).
 
- Parrish, Austen L., “Sovereignty’s Continuing Importance: Traces of Trail Smelter in the International Law Governing Hazardous Waste Transport”, in: Rebecca M. Bratspies & Russell A. Miller, Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
 
- Shany, Yuval, “Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law?”, Eouropean Journal of International Law, Vol. 16, (2006).
 
- Sucharitkul, Sompong, “State Responsibility and International Liability under International Law”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, Vol. 18, No. 4, (1996).
 
- Trouwborst, Arie, “Prevention, Precaution, Logic and Law: The Relationship between the Precautionary Principle and the Preventative Principle in International Law and Associated Questions”, Erasmus Law Review, Vol. 2, No. 2, (2009).
 
- Tomuschat, Christian, “Unilateral Acts under International Law”, in Droits et Culture Mélanges en l’honneur du Doyen Yadh Ben Achour, (Tunis: Centre de Publication Universitaire, 2008).
 
- Townley, Stephen, “The Rise of Risk in International Law”, Chicago Journal of International Law, Vol 18, No. 2, (2018).
 
Other
- Von Bogdandy, Armin & Villarreal, Pedro A., “International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis”, MPIL Research Paper No. 2020-07, (2020).