نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد.

2 دانشگاه قم

چکیده

مطابق گزارش­های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته ­است. بسیاری از این نوع بیماری­های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن بنیان­هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین­الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال­های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع­شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولتها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می­کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان­های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولتهای قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین‌المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می­کند حقوق بین­الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می­شود دولتها از طریق انعقاد معاهده­ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles of Prohibition of Nutritional Consumption and Trade of Wild Animals under International Law: The Transmission of the Covid-19 Virus from Animals to Humans

نویسندگان [English]

  • Amir Maghami 1
  • Mohammad Reza Mellat 2
  • Masoud Ahsan Nejad 2

1 Department of Law and Political Science, Yazd University , Yazd. Iran.

2 University of Qom

چکیده [English]

As the reports of World Health Organization have proved so far, source of Covid-19 is the zoonotic virus which has been transmitted to human. Consumption of wild animals by humans as a source of nutrition is the main reason of emergence of these deadly diseases which has not only threatened the safety of millions but unfortunately has also put an end to lives of hundreds of thousands. This study through descriptive-analytical method tries to find the possible bases for prohibiting the production, consumption or trade of wild animals for nutritional purposes in international law. For this purpose and by legal arguments, it is explained that firstly; the right to food doesn’t ban these activities. Secondly, obligations of States on prevention of disasters oblige them to prohibit the production, consumption and their trade for nutritional purposes. In addition, in case of not finding an explicit basis for prohibiting these acts, States which don’t comply fully with their obligations in this regard will be presumed internationally liable. There is a lack of an obligation for States to prohibit these activities in order to preserve the biological diversity. Therefore, the conclusion of an international treaty is recommended for putting an end to the current trend.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Right to Food
  • Prevention of Disasters
  • Liability of States for Acts not Prohibited
  • Biological Diversity
الف- فارسی
کتاب‌ها
-           کرافورد، جیمز و دیگران، مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل، ترجمه مهدی حدادی و سیامک کریمی(تهران: مجد، 1396).
-           هراری، یووال نوح، انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر، ترجمه نیک گرگین، چاپ پنجم (تهران: نشر نو، 1396).
 
مقاله‌ها
-           بی­نا، «رام­کردن حیوانات وحشی راه تازه برای تأمین مواد غذایی است»، بورس، شماره 57، (1347).
-           زمانی، سید قاسم، «توسعه مسئولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست»، پژوهش‌های حقوقی، 1، (1381).
-           زمانی، سیدقاسم، «شبیه­سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین­الملل بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 8، شماره 19، (1385).
-           سیفی، سیدجمال و دیگران، «قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو قضیه ژنوساید (بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو»، تحقیقات حقوقی، شماره 107، (1390).
-           عبدالهی، محسن، «رویکردهای نظام مسئولیت بین‌المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین‌الملل»، تحقیقات حقوقی، شماره 56، (1390).
-           کریمی، سیامک، «کرونا و ضرورت مسئولیت محض دولت‌ها در جبران خسارات فرامرزی»، در: مجموعه مقالات سمپوزیوم کرونا، حقوق و روابط بین­الملل، به کوشش پوریا عسکری (تهران: انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، 1399).
-           مشهدی، علی، «کرونا و حقوق بین­الملل محیط زیست»، در: مجموعه مقالات سمپوزیوم کرونا، حقوق و روابط بین­الملل، به کوشش پوریا عسکری (تهران: انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، 1399).
ب- انگلیسی
Books
-            Chang, Jiwen, China’s Legal Response to Trafficking in Wild Animals: The Relationship between International Treaties and Chinese Law, in: Studies in Global Animal Law, London (Springer Nature, 2020).
 -            Clark, Nigel, “Animal Interface: The Generosity of Domestication”, in Cassidy, Rebecca, Mullin, Molly (Eds), Where the Wild Things are Now: Domestication Reconsidered, Oxford (Oxford University Press, 2007).
 -            de Klemm, Cyrille and Clare Shine, Biological Diversity Conservation and the Law (Switzerland and Cambridge, UK, IUCN, 1993).
 -            Gillespie, Alexander, “Animals, Ethics and International Law”, in: Sankoff & S White (Eds.) Animal Law in Australasia, Sydney,(Federation Press. 2009).
 -            Mainka, Sue and Mandar Trivedi, Links Between Biodiversity Conservation, Livelihoods and Food Security, IUCN, (2002).
 -            Scovazzi, Tullio, “Recent Trends in International Environmental Law”, In Scovazzi and Treves, World Treaties for the Protectionof the Environment, Istituto perl'ambiente, (1992).
 
-            Tsioumani, Elsa and Elisa Morgera, Wildlife Legislation and the Emprovement of Poor in Asia and Oceania (FAO, 2010).
 
Articles
-            Barboza, Julio, “International Liability for Injurious Consequences of Acts Non Prohibited by International Law and Protection of the Environment”, RCADI, Vol. 247, (1976).
 -            Brels, Sabine, “A Global Approach to Animal Protection”, Journal of International Wildlife Law and Policy, No. 20, (2017).
 -            Briand, Fredric and Joel Cohen, “Environmental Correlates of Food Chain Length”Science, No. 238, (1987).
 -            Bowman, M. J., “The Protection of Animals under International Law”, Conn. J. Int'l L, No. 4, (1988-1989).
 -            Carroll, Dennis, et al, “Building a Global Atlas of Zoonotic Viruses”, Bull World Health Organ, No. 96 (2018).
-            Craig, Allan and Thérèse O'Donnell, “A Call to Alms?, Natural Disasters, R2P, Duties of Cooperation and Uncharted Consequences”, Journal of Conflict and Security Law, Volume 17, Issue 3, (2012).
 -            Kammerhofer, Jörg, “Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some of Its Problems”, EJIL, L, Vol. 15 No. 3, (2004).
 -            De La Fayette, Louise, “The ILC and international liability: a commentary”, Review of European Community & International Environmental Law, 3, (1997).
 -            Feng, Lu, Wenjie Liao and Junhua Hu, “Towards a More Sustainable Human–Animal Relationship: The Legal Protection of Wildlife in China”,Sustainability, No. 11, (2019).
 -            Rencher, Kammi L., “Food Choice and Fundamental Rights: A Piece of Cake or Pie in the Sky?”, Nevada Law Journal, Vol. 12, (2012).
 -            Smith, Nathaniel and Michael Fraser,”Straining the System: Novel Coronavirus (Covid-19) and preparedness for Comcomitant Disasters”, AJPH, Vol. 110, No. 5, (2020).
 -            Wiersema, Annecoos, “CIETS and the Whole Chain Approach to Combating Illegal Wildlife Trade”, Journal of International Wildlife Law and Policy, No. 20, (2017).
 -            Wyckoff, Jason, “Hierarchy, Global Justice and Human-Animal Relations”, Journal of International Wildlife Law and Policy, No.19, (2016).
 
 
Websites
-            Bartolini, Giulio, “The Draft Articles on “The Protection of Persons in the Event of Disasters”: Towards a Flagship Treaty?” available at: https://www.ejiltalk.org/the-draft-articles-on-the-protection-of-persons-in-the-event-of-disasters-towards-a-flagship-treaty, (2016).
 -            Coco, Antonio and Talita de Souza Dias, “Due Diligence and COVID-19: States’ Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, part I”, available at: https:// www. ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak.
 -            Duvic-Paoli, Leslie Ann, “The COVID-19, Pandemic and Limits of International Environmental Law”, available at: http:// opiniojuris. org/ 2020/03/30/covid-19-symposium-the-covid-19-pandemic-and-the-limits-of-international-environmental-law/ (2020).
 -            Kushtrim, Istrefi, and Isabel Humburg, “To Notify or Not to Notify: Derogations from Human Rights Treaties”, available at: http://opiniojuris.org/2020/04/18 (2020).
 -            Nasi Robert and John Fa, COVID-19-led ban on wild meat could take protein off the table for millions of forest dwellers, available at: https://forestsnews.cifor.org/6485 (2020).
 
Documents
-            CCPR/c/128/2.
-            CCPR, General Comment No. 29 States of Emergency (Article 4), (2001).
-            CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11), (1999).
-            CIETS Secretariat’s Statement in relation to COVID-19 available at: https://www.cites.org/eng/CITES_Secretariat_statement_in_relation_to_COVID19.
-            Convention on International trade in endangered species of wild Fauna and Flora.
-            Futhazar, Guillaume, Biodiversity, Species Protection, and Animal Welfare under International Law, MPIL Research Paper Series (2018).
-            ILC, Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities, (2006).
-            ILC, Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, with commentaries, (2016).
-            ILC Reports, Draft conclusions on identification of customary international law, with commentaries, (2018).
-            IUCN, Res 2.64, The Unsustainable Commercial Trade in Wild Meat (2000).
-            International Health Regulations (2005).
-            Recommendation of the Working-Group on the long-term programme of work (see syllabus: A/61/10) (2006).