نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این‍روی این مقاله می‌کوشد مفهوم «جامعه هم‍سود» را به ‍مثابه ضرورتی اجتناب‍ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می‍توان ذیل مطالعات میان‍ رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می‍دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم‍ترین ویژگی جامعه هم‍سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص‍ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می‍ شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی‍ کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Legal Requirements of Governance in a Co-benefit Society: A Case Study of Modern Iran

نویسنده [English]

 • Mahdi Mahdavizahed

Assistant Professor, Public Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose
Changing from "People" to "society" requires a unity of interests and a nation that connects the building blocks of the Iranian people. The present paper concerns the relationship between social changes and public law. The sociological approach to law by deepening the social roots of laws, links "theories" to "facts". Therefore, this article can be classified under interdisciplinary studies of law and sociology. This study goes beyond the traditional classification of public law in the areas of constitutional law, administrative law, financial law, and labor law and can be categorized under the field of  socio-legal Studies.
The purpose of the paper is to show how the sociology of law affects the theory of state, as a multidisciplinary field of study.
Design, Methodology, and Approach
This article is a library-oriented study in terms of the method of data collection, and descriptive-explanatory-prescriptive in terms of research method.
The method of data collection in this research is library research, and the data obtained has been studied through descriptive and explanatory methods with an interdisciplinary approach. Interdisciplinary studies are currently a hot topic in legal academia and we must differentiate between the four types in which the sociological approach to law has been classified as disciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, and Transdisciplinary studies. In the author’s view, public law and sociology are strongly interconnected but we can speak about the possibility of the sociology of law being multidisciplinary. 
In our paper, we illustrate that different methods can be used in the research of law and legal concepts, and how the methodology of controversial issues and debates in sociology is relevant to the study of law.
Therefore, the article can be classified under interdisciplinary studies of law and communication.
Findings
Based on the results of this article, the most important characteristic of a co-benefit society for citizens is that a sense of belonging and membership in the society is created and the main legal advantage of a government overseeing it is in its capacity and ability to solve problems. we must first appreciate that law does not generally influence individual behavior in a vacuum, devoid of social context. Instead, how people interact with the law is usually shown in their social life. Evidence from different studies demonstrates that, if we insist on the systematic imposition of values in a diverse society, we create dualities, numerous conflicts, and contradictions, and we will produce many social problems. Consequently, we will send a message to society which indicates the incompetence and inefficiency of the government. In fact, the value of the government is in its ability to efficiently manage conflicts that result from contrasting moral plans.
The understanding of the state and theories of state should be firmly grounded in their social context. The state, being an artificial construct, has emerged from a complex interplay of diverse attitudes, beliefs, and values held by individuals. By recognizing the state as a product of human society, we can unveil a profound connection between its "man-made nature" and the underlying "theory of state."
Against this background, in this article, I will try to use a socio-legal approach to explain “Pluralistic Society” as the social context of the formation of the democratic state. The use of the sociology of law is because it describes social changes and explains relationships with legal structures, norms, and mechanisms in the search of achieving utopia.
this study finds that changes in social values and attitudes inevitably lead to irreversible plurality which is just the situation in the Contemporary Iran. Iran is so diverse in different aspects, meaning that, it has a society that gives different answers to similar questions. The desirable reaction to this cultural diversity should be tolerance and respect for different values because the changes in “citizens' beliefs” form sociocultural forces that shape democracy. Just as many social evolutions in Iran after the Islamic Revolution have arisen from changes in the social forces shaped by the public opinion. Therefore, as long as social changes gravitate toward diversity, we can hope that the best is yet to come.
Originality and Value
This article has reviewed some of the empirical and theoretical research on social norms and law and is one of the first attempts to address the role of social change in the formation of law in contemporary Iran. it has tried to provide a basic understanding as it examines the interplay between social norms and the enforcement of laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Co-benefits Society
 • Multi-valued Society
 • Mass Society
 • Sociology of Law
 • Interdisciplinary Studies
 • کتاب­ها

  • بودن، رمون، چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند؟، ترجمه مرتضی مردیها (تهران: انتشارات مینوی خرد، 1394).
  • جعفری­تبار، حسن، منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی (تهران: انتشارات فرهنگ نو، 1399).
  • جهانگیری، محسن، احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن، چاپ دوم (تهران: علمی و فرهنگی، 1376).
  • دایموند، جرد، فروپاشی؛ چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی­گزینند؟ ترجمه فریدون مجلسی (تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو، 1399).
  • دبیرنیا، علی­رضا، قدرت موسّس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن (تهران: شهردانش، 1393).
  • زیدآبادی، احمد، الزامات سیاست در عصر ملت-دولت (تهران: نشر نی، 1400).
  • شریف، محمد، گذار از حقوق بین­الملل به حقوق بشر (تهران: شهر دانش، 1393).
  • شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، ترجمۀ حمیدرضا ملک­محمدی (تهران: دادگستر، 1378).
  • شهابی، مهدی، «استقلال ذاتی و ماهیتی حقوق در مواجهه با متغیرهای اجتماعی، تأملی بر وجه مشترک حقوق دینی و حقوق مدرن در اصلاح ساختار اجتماعی»، در مجموعه کتاب مقالات حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع، تهران: انتشارات سمت، (1395).
  • صابر، هدی، فروپاشی، نگاهی به درون رژیم شاه بحران­ها، تضادها و ناکامی­هایش (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1398).
  • عبدالکریمی، بیژن، حسین در افق معاصرت؛ چرا هنوز حسین؟ در عاشورا در میانه عقل، اخلاق و سیاست (تهران: نگاه معاصر، 1401).
  • قاری­سید­فاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، چاپ چهارم (تهران: شهردانش، 1393).
  • کاتوزیان، همایون، دولت و جامعه در ایران؛ انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمۀ حسن افشار (تهران: نشر مرکز، 1386).
  • کاظمی، عباس، دانشگاه؛ از نردبان تا سایبان (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1397).
  • کدیور، محسن، حق­النّاس؛ اسلام و حقوق بشر، چاپ سوم (تهران: انتشارات کویر، 1378).
  • وینسنت، اندرو، نظریه­های دولت، ترجمۀ حسین بشیریه، چاپ نهم (تهران: نشر نی، 1392).
  • یاسپرس، کارل، اسپینوزا، ترجمۀ محمد­حسن لطفی (تهران: طرح نو، 1375).

  مقاله ­ها

  • اجتهدنژاد ­کاشانی، سیدسالار و اجلالی، پرویز، «کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره توسعه فرهنگی از منظر جامعه­شناسی»، علوم اجتماعی، شماره 64، (1393).
  • جلالی، محمد و مهدوی­زاهد، مهدی، «تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران»، دولت­پژوهی، شماره 5، (1395).
  • جلالی، محمد و مهدوی­زاهد، مهدی، «نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر»، راهبرد، شمارۀ 82، (1396).
  • راسخ، محمد، «ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون»، مجلس و راهبرد، شماره 51، (1385).
  • راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا، «نسبت حکومت با زندگی مطلوب، نگرشی به رویکرد کمال­گرایی»، مجله حقوق اسلامی، شماره 30، (1390).
  • شاکری، سید­رضا، «مدرنیته و تکوین نظریه سیاسی مدرن»، پژوهش سیاست نظری، پائیز و زمستان، شماره 10، (1390).
  • گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، «دولت قانونمدار»، دادنامه، شماره 5، (1389).
  • گلی، جواد و یوسفیان، حسن، «جریان­شناسی نومعتزله»، معرفت کلامی، شماره 3، (1389).
  • مهدوی­زاهد، مهدی، «امکان و امتناع مطالعات میان رشته­ای در حقوق؛ موردکاوی جامعه­شناسی حقوق عمومی» پژوهش حقوق عمومی، شماره 66، (1399).
  • مهدوی­زاهد، مهدی، «واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم­گری حقوقی خانواده»، پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 60، (1397).
  • وکیلیان، حسن و احمد مرکز مالمیری، «مقدمه­ای بر فلسفه قانون­گذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون»، پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 51، (1395).

  References

  Books

  • Abdul Karimi, Bijan, Hossein in the Horizon of Modernity; Why Still Hossein? In Ashura in the Middle of Reason, Ethics and Politics (Tehran: Negah Maazare, 2022).
  • Boden, Ramon, Why don't Intellectuals Like Liberalism? Translated by Morteza Mardiha (Tehran: Minavi Khord Publications, 2014).
  • Dabirnia, Alireza, The Founding Power; An Exploration of the Foundations of Modern Constitutional Rights (Tehran: Shahrdanesh, 2013).
  • Diamond, Jared, Collapse; How do Societies Choose the Path of Death or Survival? Translated by Fereydoun Majlesi (Tehran: Farhang Nosh Publications, 2019).
  • Jafari-Tabar, Hassan, Heyrani Logic in Legal Reasoning (Tehran: Farhang No Publications, 2019).
  • Jahangiri, Mohsen, Francis Bacon's Status and Works and Opinions, 2nd Edition (Tehran: Scientific and Cultural, 1997).
  • Jaspers, Karl, Spinoza, Translated by Mohammad Hasan Lotfi (Tehran: New Design, 1996).
  • Kadivar, Mohsen, Haq-al-Nannas; Islam and Human Rights, Third Edition, (Tehran: Kavir Publications, 1999).
  • The Knight, Jacques, Lawful Government, Translated by Hamidreza Malek-Mohammadi (Tehran: Dadgostar, 1999).
  • Katoozian, Homayun, Government and Society in Iran; Extinction of Qajar and Establishment of Pahlavi, Translated by Hassan Afshar, 4th Edition (Tehran: Markaz Publications, 2016).
  • Kazemi, Abbas, University; From Ladder to Canopy (Tehran: Publications of Research Center for Cultural and Social Studies, 2017).
  • Qari-Seyyed-Fatemi, Seyed Mohammad, Human Rights in the Contemporary World, An Introduction to Theoretical Issues: Concepts, Foundations, Territory and Sources, 4th Edition (Tehran: Shahredanesh, 2013).
  • Saber, Hoda, Collapse, A Look Inside the Shah's Regime, its Crises, Contradictions and Failures (Tehran: Parse Book Translation and Publishing Company, 2018).
  • Shahabi, Mahdi, Inherent and Essential Independence of Law in the Face of Social Variables, A Reflection on the Common Cspect of Religious Law and Modern Law in Reforming the Social Structure in the Collection of Law Essays; Community Survival Essence (Tehran: Samt Publications, 2015).
  • Sharif, Mohammad, Transition from International Law to Human Rights (Tehran: Shahre Danesh, 2013).
  • Vincent, Andrew, Theories of Government, Translated by Hossein Bashirieh, 9th Edition (Tehran: Ney Publishing, 2012).
  • Zeidabadi, Ahmad, The Requirements of Politics in the Era of the Nation-state (Tehran: Ney Publications, 2020).

  Articles

  • Barber, N. W, “Prelude to the Separation of Powers”, Cambridge Law Journal, Vol. 60. No. 1, (2001).
  • Bourdieu, Pierre, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal, Vol. 38. No. 5/3, (1987).
  • Kashani, Seyed Salar & Hossein Parviz Ejlali, “Theoretical-Conceptual Exploration of Cultural Development from the Perspective of Sociology”, Social Sciences, No. 64, (2013).
  • Goli, Javad & Yousefian, Hassan, “Theology of Nomu'tazilah”, Theological Knowledge, No. 3, (2010).
  • Gurji Azandriani, Ali Akbar, “Law-Oriented Government”, Dadnameh, No. 5, (2009).
  • Jalali, Mohammad & Mahdi Mahdavi Zahed, “The Possibility of Rule of Law in Iran with Emphasis on Evolution of Social Institutions”, State Studies, 2, No. 5, (2016).
  • Jalali, Mohammad & Mahdi Mahdavi Zahed, “The Relationship between Evolution of Family and the Theory of the State in Contemporary Iran”, Rahbord, Vol. 26, No. 82, (2017).
  • Rasekh, Mohammad, “Intrinsic and Transverse Features of Law”, Majles and Strategy, No. 51, (2015).
  • Rasekh, Mohammad & Mohammad Reza Rafiei, “The Relationship between Government and Desirable Life, An Approach to Perfectionism”, Islamic Law Journal, No. 30, (2018).
  • Shakeri, Seyed Reza, “Modernity and the Development of Modern Political Theory”, Research on Theoretical Politics, Fall and Winter, No. 10, (2018).
  • Mahdavi Zahed, Mahdi, “A Study of the Islamic Republic of Iran's Approach to Family Regulation”, Public Law Research, No. 60, (2017).
  • Mahdavi-Zahed, Mahdi, “The Possibility and Impossibility of Interdisciplinary Studies in Law; A Study of the Sociology of Public Law”, Public Law Research, No. 66, (2019).
  • Tremblay, Luc B, “An Dgalitarian Defense of Proportionality-based Balancing”, Oxford University Press and New York University School of Law, Vol. 12, No. 4, (2015).
  • Vakilian, Hassan & Ahmad Markaz Malmiri, “An Introduction to Legislative Philosophy: In the Effort to Improve the Quality of Law”, Public Law Research, No. 51, (2015).

  Site

  • Gert, Bernard, “The Definition of Morality”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, (2011), available at plato.stanford.edu.