نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی

چکیده

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی‌گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم‌چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی‌گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی‌گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می‎شود که نسبی‌گرایی مذکور را می‌توان نسبی‌گرایی ضعیف نامید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

  • Hossein Sharifi Tarazkoohi 1
  • Javad Mobini 2

چکیده [English]

Jurists have expressed various propositions about the true nature of Margin of Appreciation Doctrine. Some believe that although application of the doctrine allows for exercise of human rights with having local cultural diversities in consideration, following up with cited doctrine in practice by European Court of Human Rights has not been amounted yet to relativism. This paper however, suggests that the doctrine sits on shaky relativism but rather strong universalism. It further argues that the study of rational behind the application of the doctrine in European Court of Human Rights practice, the Court’s decisions wherein similar reference has been made and the study of available academic literature on this topic show that Margin of Appreciation Doctrine emanates from cultural relativism. On the other hand, quantitative and qualitative study of the diversities are accepted by the doctrine – in terms of scope, field of reference and application standards – leads to the conclusion that the Margin of Appreciation  may be regarded as  ‘Weak Cultural Relativism.     
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • European Court of Human Rights
  • Margin of Appreciation Doctrine
  • Cultural Relativism
 
- Aileen, McHarg, (1999), “Reconciling Human Rights and the Public
Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of
the European Court of Human Rights”, The Modern Law Review, Vol. 62, No. 5
Sep.
- Arai-Takahashi, Yutaka, (2001), Margin of Appreciation Doctrine and
Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Oxford: Hart
Publishing.
- Bakircioglu, Onder, (2007), “The Application of the Margin of
Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases”,
German Law Journal,Vol. 08, No. 07.
- Benvenisti, Eyal, (1999), “Margin of Appreciation, Consensus, and
Universal Standards”, International Law and Politics, Vol. 31.
- Brauch, Jeffrey A, (2004),”The Margin of Appreciation and the
Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule of
Law”, 11 COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW, 113 .
- Delmas-Marty, Mireille, (1992), The European Convention for the
Protection of Human Rights: International Protection Versus National
Restrictions, Dordrecht: Kluwer Academic Publications.
- Del Moral, Ignacio de la Rasilla, (2006), “The Increasingly Marginal
Appreciation of the Marginof-Appreciation Doctrine”, German Law
Journal,Vol. 07 No. 06.
- Dijak, P.Van and Hoof, G.J.H Van, (1998), Practice of the European
Convention on Human Rights, Hague: Kluwer Law International.
- Donnelly, Jack, (1984), “Cultural Relativism and Universal Human Rights”,
Human Rights Quarterly, Volume 6, Number 4, pp. 400-419
- Donnelly, Jack, (2003), Universal Human Rights in Theory and
Practice,New York: Cornell University Press.
- Donnelly, Jack, (2007), “The Relative Universality of Human Rights”,
Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, pp.281-306.
- Donnelly, Jack, (2008), “Human Rights: Both Universal and Relative (A
Reply to Michael Goodhart)”, Human Rights Quarterly, Volume 30, February
2008, pp. 194-204.
- Dzehtsiarou, Kanstantsin, (2011),“European Consensus and the Evolutive
Interpretation of the European Convention on Human Rights”,German Law
Journal,Vol. 12 No. 10, 2011.
- Gomien, Donna et.al, (1996), Law and Practice of the European
Convention on Human Rights and the European Social Charter,Strasbourg:
Council of Europe Publishing.
- Goodhart, Michael, (2008), “Neither Relative nor Universal: A Response to
Donnelly”, Human Rights Quarterly, Volume 30, pp.183-193.
- Gould, Carol C, (2004),Globalizing Democracy and Human Rights,
Cambridge: Cambridge University Press.
 
- Greene, Alan, (2011), “Separating Normalcy from Emergency: The
Jurisprudence of Article 15 of the European Convention on Human Rights”,
German Law Journal, Vol. 12 No. 10.
- Greer, Steven, (2000), “The Margin of Appreciation Interpretation and
Discretion Under The European Convention on Human Rights
Strasbourg”,Council of Europe Publishing, July.
- Hey, Hilde, (2001), “Universal Human Rights and Cultural Diversity”,
HUMAN RI G H T S & HUMAN WE L FA R E, VOLUME 1:2 – A PRIL.
-http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/ECHR/ Paper2
_en.asp.
- Kratochvíl, Jan, (2011),“The Inflation of the Margin of Appreciation by the
European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights,
Vol. 29/3, 324–357.
- Letsas, George, (2007), A Theory of Interpretation of the European
Convention on Human Rights,Oxford: Oxford University Press.
- Shany, Yuva, (2005),“Toward a General Margin of Appreciation Doctrine
in International Law?”The European Journal of International Law, Vol. 16 no.5,
pp.907–940.
- Spielmann, Dean, (2012),“Allowing the Right Margin the European Court
of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or
Subsidiarity of European Review?”, Center for European Legal Studies, (CELS
Working Paper, University of Cambridge- Faculty of Law).
- Sweeney, James Anthony, (2003), “Margins of Appreciation, Cultural
Relativity and the European Court of Human Rights”, being a Thesis Submitted
for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull, February 2003.
--------------- , (2005),“Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the
European Court of Human Rights in the post-Cold War era”, International and
Comparative Law Quarterly, 54 (2). pp. 459-474. Available at: Durham
Research Online (Deposited in DRO: 13 August 2008)
http://dro.dur.ac.uk/3269/1/3269.pdf (Last Visited: 19 Jul 2012).
- Tümay, Mura, (2008), THE “MARGIN OF APPRECIATION
DOCTRINE” DEVELOPED BY THE CASE LAW OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS, Ankara Law Review, Vol. 5 No. 2, pp. 201-234
- Wada, Emily, (2005),“A Pretty Picture: The Margin of Appreciation and the
Right to Assisted Suicide”, 27 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 275.
- Yourow, Howard Charles, (1996), the Margin of Appreciation Doctrine in
the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Dordrecht: Martinus
Nijhoff Publishers.