نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

2 فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج شده است. اما علی رغم تمام تجدیدنظرهایی که بر اساسنامه انجام شده ، سوالات و ابهامات مهمی درباره این ماده مطرح شده است. چراکه ماده مزبور برای اینکه دعوایی واجد خصیصه تقابل شود، صرفا به بیان دو شرط " در ارتباط مستقیم با دعوای اصلی بودن" و " در صلاحیت بودن" اکتفا کرده است. این ماده متعرض آن نشده است که تحت چه اوضاع و احوالی دو شرط مذکور رعایت شده تلقی میگردند. اما دیوان از مجرای رویه خود به خوبی به این سوال پاسخ گفته و ملاک های احراز دعوای متقابل را تبیین نموده است. در رویه دیوان برای احراز ملاک اول به اشتراکات حقوقی، واقعیات موجود ، اهداف حقوقی و برای احراز ملاک دوم به چگونگی واکنش خوانده دعوای متقابل توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

counterclaim in practice of international court of justice

چکیده [English]

One of the most important legal issues which is mentioned in rules of ICJ is Counterclaim. This issue is mentioned in rules of both permanent international court of justice and ICJ and now is noticed in article 80 of rules. Article 80 considers two elements that if a claim enjoys them, it will be called counterclaim, these two elements are Direct connection with the subject matter of the claim and “Jurisdiction over the counterclaim. But this article does not explain the details and does not illustrate what does it mean about the conditions. Inspite of all of the reforms and reviews which is done, This general statement spawned the legal ambiguity that when and how ICJ recognizes a claim as counterclaim. Nevertheless, ICJ by it´s practice could answer to these ambiguity and established relatively complete regime for concept of counterclaim. ICJ for recognizing the first element, considers facts, common legal facts,legal aims and for the second element consider the reaction of the respondent of the counterclaim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international court of justice
  • Procedural law
  • counterclaim
  • Direct Connection with the subject matter of the claim
  • Jurisdiction over the counterclaim
CIJ,Ed. A. pedon, 3e. ed. paris.
 
-Genet, R, (1938), “Les demandes reconventionnelles et la procédure de la cour permanente de justice internationale”, Rev. de droit intern. et de leg. Comp. 19.
 
-Goy.R, (1946), “La jurisprudence de la cour internationale de justice” a 1977 N.E.D. -documentation francaise- No. 3890-3891.
 
-Salerno, F, (1999), “La demande reconventionnelle dans la procédure de la cour internationale de justice”, RGDIP 103.
 
-Stillmunkes.P, (1964), ”Le forum prorogatum devant la CPJI et CIJ”, in RGDIP.
الف) فارسی
کتاب‌ها
-           تسون، فرناندو، (1394)، فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات شهر دانش.
-           خاور، محمد، (1343)، صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: چاپخانه بانک بازرگانی ایران.
-           میرعباسی، باقر، حسین سادات میدانی، (1387)، دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
 
مقاله‌ها
-           حبیبی، همایون، شاملو سوده، (1392)، «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41.
-           فابری، روییز، هلن، مارک سورل، ژان، (1378)، «آیین‌های دادرسی بین‌المللی»، ترجمه و تحقیق: ابراهیم بیگ زاده، تهران: مجلة حقوقی، شماره 24.
-           عبداللهی، محسن، (1384)، «تحلیل رای مورخ 6 نوامبر 2003 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی»، شماره اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
-           میرعباسی، باقر، (1384)، «صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوای متقابل در قضیه سکوهای نفتی»، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
پایان نامه
فرزانه، یوسف، (1374)، قرارهای تامینی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 
ب) انگلیسی
Books
-Besson, Samantha, john tasioulas, (2010), The Philosophy of International Law, Oxford University Press, Oxford.
 
-Constantine Antonopoulos, (2011), Counterclaims before the International Court of Justice, T.M.C. Asser Press, Netherlands.
Articles
-Getahun A. Mosissa, (2012), “Counterclaims before the International Court of Justice”, International Law Review, V 59.
 
-McLaughlin Mitchell, Sara, Justyna Powell, Emilia, (2015), “Legal Systems and Variance in the Design of Commitments to the International Court of Justice”, Conflict Management and Peace Science, Vol. 2.
 
-Murphy, Sean D, (2012), “Counter-Claims at the International Court of Justice”, Legal Studies Research, Vol. 36.
 
-Murphy, Sean D, (2000), “Amplifying the World Court’s Jurisdiction Through Counter-claims and Third Party Intervention”, International Law Review, Vol. 33.
 
-Olivia Lopes Pegna, (2015), “Counter-claims and Obligations Erga Omnes before the International Court of Justice, European Journal of International Law, Vol. 26.
 
-Shabtai Rosenne, (2001), “The International Court of Justice: Revision of Articles 79 and 80 of the Rules of Court”, Leiden Journal of International Law, Vol. 14.
 
-Thirlway, Hugh, (1999), “Counterclaims before the International Court of Justice: The Genocide Convention and Oil Platforms Decisions”, Leiden Journal of International Law, Vol. 12.
 
Cases
-Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Order of 17 December 1997.
 
-Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) (Counter-Claims), order of 21 November, 2001.
 
- Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran V. United States of America).
 
-Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), ICJ Reports, order of 4 February, 2010.
 
-Case Concerning Asylum (Colombia v. Peru), ICJ Reports, Judgment November 20th, 1950.
 
-Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria) (Counter-Claims), ICJ Reports, Order of 30 June 1999, ICJ Reports, 1999.
 
- Case Concerning the Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America), Judgment, ICJ Reports (1952).
 
-Case Concerning Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), ICJ Reports, Order of 6 July 2010, Judge Cançado Trindade (diss. op).
 
-Case Concerning Jurisdictional Immunities of states (Germany v. Italy), ICJ Reports, order of 6 July, 2010.
 
-Permanent Court of International Justice, Series D, Acts and Document Concerning The Organization of The Court, Third Addendum to No 2, 1936, Fourteenth Meeting (May 29th, 1934).
 
پ) فرانسه
کتاب‌‌ها
-Guyomar.G, (1983), Commentaire de reglement de la CIJ, ED. A. pedon, paris.
 
مقاله‌ها
-Cocater-zilgien.A, (1976), “Justice internationale facultative et justice internationale obligatoire”, RGDIP.
 
-Dubisson.M, (1964), “La cour internationale de justice, paris”, LGDI.
-Eisemann. P.M et Autres, (1980), Petit manuel de la jurisprudence de l