نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا کنون

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار سعی شده­ است تا ظرفیت­های اصل­های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله­ شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت­های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی­های همه­ شهروندان بازنمایی می‌شود. این ادعا امکان­سنجی شده­ است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده­ آن کاربردپذیر می­باشد. مطابق با تئوری­های مرتبط با شهروندی، گفته شده­ است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج­گانه­ شهروندی یعنی؛ جنبه­ مدنی و قانونی، جنبه­ اجتماعی، جنبه­ سیاسی، جنبه­ مربوط به فضیلت و جنبه­ مربوط به هویت تشکیل می­دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه­های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه­ای یا قاره­ای و نهایتاً جهانی تشکیل می­دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی­های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می­بندد. ادعا می­شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه­ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the fundamental principles of the constitution law to describe the concept of citizenship

نویسندگان [English]

  • abbas Mirshekari 1
  • marzieh mokhtari 2
  • javad farahani 3

چکیده [English]

The paper is trying to show on the existing potential of Articles 2nd and 3rd of Iranian Constitution as ones of basic principles for defining the issue of citizenship and in order to representing the capacity of above mentioned articles for forming construction of the system of citizenship rights – encompassing general guaranties of recognition, improvement, protection and ensuring the rights and freedoms for every citizen.
we examine if the theoretical model of citizenship cube and its doctrinal basis is applicable to explain and interpret the aforesaid articles and also, to comprehend some complex layers and dimensions thereof.
According to the citizenship-oriented theories, one side of the cube is consisted from five elements of citizenship, i.e. civil and legal, social, political, virtue-related and identity-related aspects. The other side of the cube is composed from functional networks or, in other words, the geographical levels of citizenship including local, provincial, statistical, regional and universal levels. And the last side is shaped from educating citizenship capacities covering levels of knowledge and skill.
It is to argue that some contents of the Articles can be creatively employed to propose citizenship cube and to provide the legal capacity for understanding the model within the Constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Constitution
  • Citizenship Rights
  • Human Rights
  • Sovereignty
  • citizenship cube