نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه حقوق عمومی ،دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی­های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال­های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده ­است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می­تواند پر اهمیت جلوه­ کند. به نظر می­رسد کارویژه­های این حق را می­توان در صیانت­گری از دیگر حق­ها و  آزادی­ها و مشارکت­افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می­دهد در مبنای صیانت­گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی­های گروهی، ایفاگر نقش صیانت­گر از حقوق فردی و آزادی­های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت­افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه­ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می­آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Guardianship and and pro-participation: an analysis of functions' effects of the right to assembly in citizen-state relationship

نویسندگان [English]

  • ariyan ghassemi 1
  • aliakbar gorji 2
  • sayed mohammad sadegh Ahmadi 3

1 phd student of Public Law, Department of Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 associate professor of public law, Shahid-Beheshti university, Tehran, Iran

3 Assistant professor, Department of Public Law, Isfahan(khorasgan), Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The right to freedom of assembly is one of the civil liberties that can function collectively. This right recognized as a human right, has played a significant role in the various protest rallies in the various historical periods, especially in recent years. Therefore, the study of the functions of the right is important. It seems that the function of this right can be assessed in the safeguarding of other rights and freedoms and the participation of citizens. The present study shows that the right, as well as other types of group liberties, is a guarantee of individual rights and group freedoms on the basis of protector. On the other hand, this right is based on a participatory basis as a way of contributing to the determination of destiny and the basis for political development and the spread of democracy and is effective through the two functions mentioned in the relationships between government and citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to freedom of assembly
  • Functions
  • Guarantee
  • Increasing participation
  • state
الف- فارسی
کتاب­ها
-           احمدوند، یاسر، (1390)، عدالت اداری در حقوق ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
-           اسلامی، رضا و کمال­وند، محمدمهدی، (1394)، آزادی اجتماعات در نظام بین­المللی حقوق بشر و سیستم حقوقی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
-           آتالی، ژاک، (1385)، «سازمان های غیر دولتی سنگری در برابر پایان کار دنیا»،  مندرج در مجموعه حق مردم در تعیین سرنوشت خود، گردآوری و ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران: نشر آگه.
-           بادامچیان، اسدالله، (1390)، تحزب و تشکل، چاپ دوم، تهران: اندیشه ناب.
-           بدیع، برتراند، (1387)، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، چاپ پنجم، تهران: نشر قومس.
-           بشیریه، حسین، (1387)، گذار به مردم­سالاری، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
-           بوشهری، جعفر، (1355)، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
-           بیتام، دیوید، (1389)، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمد تقی دلفروز، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
-           پتی، فیلیپ، (1388)، جمهوری­خواهی نظریه­ای در آزادی و حکومت، ترجمه فرهاد مجلسی­پور، چاپ اول، تهران: پردیس دانش.
-           تاموشات، کریستیان، (1391)، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
-           تشکل اسلامی دانشجو، (1379)، دموکراسی برای همه، چاپ اول، تهران: انتشارات زعیم.
-           خاکی­فیروز، مهدی، (گردآورنده)(1378)، توسعه سیاسی(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: نشرقطره.
-           خلیل­الله مقدم، احمد، (1378)، مبانی اندیشه­های سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات تهران
-           دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور(1378)، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی(2) تحزب در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات همشهری.
-           دوفار، ژان، (1391)، آزادی­های گروهی، ترجمه علی­اکبر گرجی­ازندریانی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
-           رحیمی، مصطفی، (1347)، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران: ابن سینا.
-           زارعی، محمدحسین، (1384)، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
-           زکریا، فرید، (1385)، آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمه امیرحسین نوروزی، چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.
-           طاهری، محمد سلمان، (1388)، قانون کار در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
-           طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1382)، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، چاپ پنجم، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
-           طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1390)، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران: سمت.
-           عالم، عبدالرحمن، (1386)، بنیادهای علم سیاست، چاپ هفدهم، تهران: نشر نی.
-           عباسی، بیژن،  (1389)، مبانی حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
-           عباسی، بیژن، (1395)، حقوق بشر و آزادی­های بنیادین، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
-           قاسم زاده، قاسم، (1390)، حقوق اساسی،  با تصحیح و تحشیه علی­اکبر گرجی­ازندریانی، چاپ نخست، تهران: انتشارات جنگل.
-           قاضی، ابوالفضل، (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات میزان.
-           کریک، برنارد، (1387)، دموکراسی، ترجمه پویا ایمانی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
-           کیوانفر، شهرام، «مقاومت در برابر قانون»، مندرج در مجموعه حکومت قانون و جامعه مدنی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1385
-           گرجی­ازندریانی، علی­اکبر، (1388)، مبانی حقوق عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
-           لبیبی، محمد مهدی، (1388)، لیبرال دموکراسی، چاپ اول، تهران: نشر افکار.
-           لیپست، سیمور مارتین، (زیر نظر)(1383)، دائره المعارف دموکراسی، چاپ اول، تهران: انتشارات کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
-           متین دفتری، احمد، (1348)، حقوق بشر و حمایت بین المللی از آن، تهران: چاپخانه بهمن.
-           وحیدی­منش، حمزه­علی، (1384)، مقایسه مبانی مردم­سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
-           هاشمی، سید محمد، (1384)، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران: نشر میزان.
-           هداوند، مهدی، (1389)، حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
-           هیوود، اندرو، (1387)، کلیدواژه­ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیرارجمند و سیدباسم موالی­زاده، چاپ اول تهران: انتشارات امیرکبیر.
 
مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها
-           «طرح پژوهشی توسعه سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم.
-           حجاریان، سعید، (1371)، «تلقی آکادمیک از توسعه سیاسی»، نشریه راهبرد، شماره اول.
-           رستگار، اشکان، (1384)، جنبش­های اجتماعی در ایران در بستر نقض حقوق عمومی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-           زارعی، محمدحسین و نجابت خواه، مرتضی، (1388)، «آزادی بیان»، نشریه حقوق اساسی، سال ششم، شماره11.
-           عبداللهی، محمد و راد، فیروز، (1388)، «بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره دهم، شماره 1.
-           قاسمی، آرین، (1392)، حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-           هداوند، مهدی، (1386)، «ایده پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداری ایران»، نشریه حقوق عمومی، شماره 3.
-           هداوند، مهدی، (1385)، «درآمدی بر مقررات­گذاری اجتماعی»،  نشریه حقوق عمومی، شماره دوم.
-           منصوری، میلاد و امجدی، سجاد، (1394)، «تحلیلی بر محدودیت­های برگزاری تجمعات مسالمت­آمیز»، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی علوم اجتماعی اقتصاد مدیریت و توسعه.
-           خلخالی، فرید، (1383)، «نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل»، نشریه حقوق اساسی، شماره سوم.
-           هداوند، مهدی، (1386)، «درآمدی بر مقررات­گذاری اقتصادی»، مجلس و پژوهش، شماره56.
 
ب- انگلیسی
Books
-            Tajgman, David & Curtis, (2000), Karen, Freedom of Association: a User’s guide, Publication of International Labor Office: Geneva.
 -            International Labor Office, (1991), Freedom of Association and Collective Bargaining, International Labor Office Publication, First Published: Geneva.
 -            Sachar, Rajindar, (2004), Human Rights: Perspectives and Challenges, Gyan Publishing House, India.
 -            Rotunda, Ronald D, (1997), Modern Constitutional Law, Fifth Edition, West Publishing Co, USA.
 
-            Gomien, Dona, (2005), Shout Guide to the European Convention on Human Rights, 3th Editation, Counsel of Europe Publishing: Strasburg.
 
-            Rohde, Stephen F, (2005), Freedom of Assembly, InfoBase Publishing, United States of America.
 -            Commonwealth Secretariat (Human Right Unit), (2003), Freedom of Expression Association & Assembly, Commonwealth Secretariat Publication: London.
 -            Woolman, Stuart, (2001), Freedom of Assembly, Chapter of Constitutional Law of South Africa.
 -            Inazu, John D, (2012), Liberty’s Refuge, Yale University Press, United States of America.
 -            Branet, Hilarie, (2010), Understanding Public Law, Routledge-Cavendish, USA.