نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. ارومیه- ایران

2 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

چکیده

اساسی­سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون ­اساسی در روابط خصوصی می­باشد. برخلاف دیدگاه­های سنتی، حق­های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام­حقوقی می­تابند و تمام شاخه­های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی­سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق­های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی‌سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیتهای لازم برای اساسی­سازی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constitutionalisation of Private Law

نویسندگان [English]

  • yousef molaei 1
  • Mortaza Hajipour 2

1 Department of Law, Faculty of Human Science, Islamic Azad University, Urmia Branch. urmia-Iran

2 Assistant Professor of Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

The purpose of the constitutionalisation of private law is the influence of constitutional norms on private relations. Contrary to traditional views, the guaranteed rights of the constitution are not the only means of defending individuals against the state, but it is necessary to apply and interpret all branches of the legal system in the light of it.
Therefore, private rights are also dominated by these rights and people need to set up their own private relationships in the shadow of it.  This research intends to examine the theory of the constitutionalisation of private law and its possible acceptance in Iran's law through a descriptive and analytical method.  It can briefly be said that the basic rights over the entire legal system, especially indirectly, are superior. Also, despite the lack of a constitutional court in Iran, and the lack of a welcome judicial approach to Constitutionalisation, it should be said that iran private law has the necessary capacities for Constitutionalisation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalisation
  • Constitution
  • Private Law
  • Public Law
  • Fundamental Rights
الف-  فارسی
کتاب
-            کاتوزیان، ناصر، (1390)، مقدمه علم حقوق، چاپ هفتاد و هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
مقاله‌ها
-            آزمایش، علی، (1351)، «مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره10، شماره 1.
-            پروین، خیرالله، (1394)، «جستاری بر اندیشه دادرسی اساسی در جهان»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره1.
-            پیربن، (1384)، «اساسی سازی حقوق اسپانیا»، ترجمه تقی­زاده، جواد، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره 5.
-            تقی زاده، جواد، (1386)، «مساله اساسی سازی نظم حقوقی»، مجله پژوهش­های حقوقی، سال ششم، شماره 11.
-            خلعتبری، ارسلان، (1327)، «تعارض قانون مصوب مجلس با قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، دوره اول، شماره 7.
-            شکر، زهیر، (1387)، «دادرسی قانون اساسی (دادرسی اساسی)، آزادی­ها و حقوق عمومی یا اساسی»، ترجمه پروین، خیراله، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره 9.
-            شهابی، مهدی و چراغی، ولی الله، (1390)، «جستاری در اندیشه حقوقی کلسن»، فصلنامه سه علامه، سال یازدهم، شماره پیاپی 32.
-            گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1382)، «حقوق اساسی و چشم­انداز کنونی آن»، نشریه حقوق اساسی، سال اول، شماره 1.
-            مولائی، یوسف؛ شعاریان، ابراهیم، (1393)، «نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی»، فصلنامه پژوهش­های حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره42.
 
جزوه‌ها و رساله
-            شهابی، مهدی، (1387)، تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی با تاکید بر رابطه حقوق مدنی و حقوق تامین اجتماعی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران.
-            عابدیان، میرحسین، (1388-1389)، تقریرات حقوق مدنی 3، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 
 
ب- انگلیسی
Books
-            Alexy, Robert, (2002), A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, UK.
 -            Barak, A., (2001), Constitutional Human Rights and Private Law, in D. Friedman and D Barak-Erez (eds), Human Rights in Private Law, Oxford: Hart Publishing.
 -            Cherednychenko, O, (a) (2007), Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party, European Law pub, Munich.
 -            Kommers, D. P, (1997), The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 2ed, Duke University Press, Durham and London.
- Mak, C., (2007), Fundamental Rights in European Contract Law, Kluwer Law International, available at: https:// pure. uva. nl/ ws/ files /.../52678 _Mak_ manuscript_ juli_2007_cm_voor_ub.pd.
 
Articles          
-            Balganesh, Shyamkrishna, (2016), “The Constitutionalisation of Indian Private Law”, available at: http://ssrn.com/abstract=2617598.
 -            Caumes, C., (2010), “L’interperetation du contratAuregard des droits fondamentaux”, pour obtenir le grade de docteur en droit de l’Universitéd’ Avignonet des pays de Vaucluse, le 25.
 -            Cherednychenko, O. (a), (2007), “Fundamental Rights and Private Law: A relationship of subordination or complementarity?”, available at: http://www. Utrechtlawreview, org/ Volume 3, Issue 2.
 -            Collins, H., (2011), “The Impact of Human Rights Law on Contract Law in Europe”, European Business Law Review, Forthcoming University of Cambridge Faculty of Law Research, Paper No. 13, available at: http:// papers. ssrn. com/sol3/papers, Com? abstract_id=1837429. > accessed 18 October 2013.
 -            Edwards, C., (2009), “Freedom of Contract and Fundamental Fairness for Individual Parties: The Tug of War Continues”, 77 Umkc Law Review.
 -            Hesselink. M. W; Mak. Chantal & Rutgers. Jacobien W, (2009), “Constitutional Aspects of European Private Law, Freedoms, Rights and Social Justice”, in the Draft Common Frame of Reference, Centre for the Study of European Contract Law, Working Paper Series, No. 2009/05.
 -            Kumm, M., (2006), “Who is Afraid of the Total Constitution? Constitutional Rights as Principles and the Constitutionalization of Private Law”, German Law Journal, Vol. 07, No. 04.
 -            Ribeiro, G. A., (2012), “Direct and Indirect Effects of fundamental Rights”, available at: http://www. wzb.eu/sites/default/files/veranstaltungen/goncalo-de-almeida-ribeiro-direct- and-indirect-effects-of-fundamental-rights/ribeiro direct and indirect effects of.
 -            Schepel, H., (2013), “Freedom of Contract in Free Movement Law: Balancing Rights and Principles in European Public and Private Law”, European Review of Private Law, 5 & 6.
 -            Smits, J, (2006), “Private Law and Fundamental Rights: A Sceptical View” available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=928560.