نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل نظام‌های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام‌های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت‌ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می‌رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت‌ها جایگاه مهمی در نظام قاعده‌سازی در حقوق بین‌الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می‌آید. این مقاله می‌کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می‌تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه‌اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می‌رسد که دولت‌ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Legality of Intentional Revocation of Unilateral Acts of States in International Law

نویسنده [English]

 • Siamak Karimi

Ph.D, Public International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The One of the main issues in the legal regimes is the intentional revocation of any kind of obligations. This revocation means that obligant party terminates its duty merely at the request of that party.  Because this subject concerns with the rule of law, it should be necessary to exist proper rules in this context. However, there are significant ambiguities in the legality and conditions of intentional termination of obligations that arises from unilateral acts of states. The case law and states practice in this context are rarely and sporadic and the doctrine is also extremely contradictory. Since, the unilateral acts of states have gained prominent status in regime of regularization in international law in modern area, so the legality of intentional termination of these acts is important subject. This article seeks to answer the important question of whether a state can terminate its unilateral act of its own will. It seems the states can terminate their unilateral acts, with some conditions and exceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unilateral Act of States
 • International Law Commission
 • Intentional Termination
 • Revocation
 • Case Law
 • کتاب‌ها

  • کریمی، سیامک، نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1399).
  • فن تیگرشتروم، باربارا، امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و حمید قنبری (تهران: انتشارات مجد، 1389).
  • کرافورد، جیمز و دیگران، مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل، ترجمه مهدی حدادی و سیامک کریمی (تهران: مجد، 1396).
  • کک‌دین، نگوین و دیگران، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، ترجمه حسن حبیبی (تهران: انتشارات اطلاعات، 1382).

  مقاله‌ها

  • ابراهیم‌گل، علیرضا و کریمی، سیامک، «دیالکتیک صلح و بربریت: نقد و بررسی نظریه لیبرالی حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 1، (1396).
  • حدادی، مهدی و کریمی، سیامک، «اعمال یکجانبه دولت‌ها به عنوان منبع تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 81، (1397).

  پایان‌نامه

  • میری لواسانی، سمیه سادات، اعمال یکجانبه تعهدآور دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1385)

  References

  Books

  • Eckart, Christian, Promises of States under International Law (Portland: Hart Publishing, 2012).
  • Saganek, Przemyslaw, Unilateral Acts of States in Public International Law (Boston: Brill Nijhoff, 2015).
  • Suy, Eric, Les actes juridiques Unilateraux en droit international public (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962).

  Article

  • Carbone, Sergio, “Promise in International Law: A Confirmation of its Binding Force”, Italian Year Book of International Law, Vol. 1, (1975).
  • Cedeño, Víctor Rodríguez; Cazorla, Maria Isabel Torres, “Unilateral Acts of States in International Law, in Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, at: http:// opil. ouplaw. com/ view/ 10. 1093/law: epil/9780199231690/law-9780199231690-e1496?prd=EPIL, (2019), last seen: 20 August 2019.
  • Csatlós, Erzsébet, “The Legal Regime of Unilateral Act of States”, Miskolc Journal of International Law, Vol. 7, No.1, (2010).
  • Dehaussy, Jacques, “La déclaration égyptienne de 1957 sur le canal de Suez”, Annuaire français de droit international, Vol. 6, (1960).
  • Goodman, Camille, “Acta Sunt Servanda? A Regime for the Unilateral Acts of States at International Law”, Australian Yearbook of International Law, Vol.25, (2006).
  • Jacqué, Jean Paul, “A propos de la promesse unilatérale”, In mélanges offerts à paul reuter, Le droit international (Paris: unité et diversité, 1981).
  • Quintana, Juan José, “The Nicaragua Case and the Denunciation of Declarations of Acceptance”, Leiden J International Law, Vol. 11, No. 1, (1998).
  • Rubin, Alfred, “The Legal Effects of Unilateral Declarations”, AJIL, Vol. 71(1), (1977).
  • Sicault, Jean-Didier, “Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en droit international public”, Revue Générale de Droit International Public, Vol. 83, (1979).
  • Skubiszewski, Krzystof, “Unilateral Acts of States”, In: Mohammad Bedjaoui, International Law: Achievements and Prospects (London: Martinus Nijhoff, 1991).
  • - Tomuschat, Christian, “Unilateral Acts under International Law”, In droits et culture mélanges en l’honneur du doyen yadh ben achour (Tunis: Centre de Publication Universitaire, 2008).

  Case Law

  • PCIJ, Legal Status of Eastern Greenland, Series AB, No. 53, Judgment of 5 April 1933.
  • ICJ, Anglo-Iranian Oil Co, (United Kingdom v. Iran) Preliminary Objection, Judgment of 22 July 1952.
  • ICJ, Certain Norwegian Loans (France v. Norway), Preliminary objections, Judgment of 6 July 1957.
  • ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), Preliminary Objections, Judgment of 24 July 1964.
  • ICJ, Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974.
  • ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 1984.