نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تمام نظام­های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده­اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می­گردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموماً تصور می­شود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویست­ها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتاً قائل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاق­نظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویست­ها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست­ و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foundations of Legal Obedience: Natural and Analytical Jurisprudence Perspective

نویسندگان [English]

 • Hasan Vakilyan 1
 • mohamad moghtader 2

1 Assistant Professor, Public Internaional Law, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran

2 Allame Tabatabaei University

چکیده [English]

Obviously, in all jurisdictions it is required for the people to observe the laws and regulations; however, at the same time they need to have convincing reasons to obey laws and regulation. Seeking their different interests, people sometimes may break laws. However, sometimes people believe that there are morally justifiable reasons to break laws.   As a matter of fact, the research question of this paper is as follow: what is the nature of reasons that required people to observe the laws and regulations?  Generally, natural lawyers stress on the strong relationships between law and morality and they stress on moral (Not legal) reasons. Despite that, as it will be shown, natural lawyers (Specially modern ones) and positivists have similar justification regarding the observing laws and regulations, in that both of them recognizing legal reasons for observing  laws and regulations and denying the necessity and Sufficiency of moral reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural Law
 • Moral Obedience
 • Legal Obedience
 • Decisive Reasons
 • Moral Obligation
 • ایروانی، شهینو آزاد­منش، سعید، «تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته­های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت»، مجله فلسفه تربیت، شماره 3، (1396).
 • حسینی، سیدمحمدو برهانی، محسن، «چرایی تبعیت از قانون»، نشریه پژوهش­های فلسفی- کلامی، شماره‌های 4-3، (1389).
 • علمی، محمدکاظمو آزادمنش، سعید، «تبعیت از قانون به مثابه روشنگری از دیدگاه کانت و افلاطون»، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، شماره 101، (1397).

References

Books

 • Covell, Charles: The Defence of Natural Law: A Study of Ideas of Law and Justice in the Writings of Fuller, Oakeshot, Hayek, Dworkin, and Finnis (UK: The Macmillan Press, 1992).
 •  
 • Dworkin, Ronald, Law’s Empire (London: Cambridge University Press, 1986).
 •  
 • Finnis, John, Reflections and Responses, In J. Keown & R. P. George: Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis (London: Oxford University Press, 2013).
 •  
 • Finnis, John, Natural Law and Natural Rights (London: Oxford University Press, 2011).
 •  
 • Fuller, Lon, The Morality of Law (London: Yale University Press, 1969).
 •  
 • Finnis, John, Natural Law and Natural Rights (London: Oxford University Press, 2011).
 •  
 • George, Robert, Making Men Moral (London: Oxford University Press, 1993).
 • George, Robert, Natural Law Jurisprudence (London: Cambridge University Press, 2017).
 •  
 • Greenawalt, Kent, Conflicts of Law and Morality (London: Oxford University Press, 1987).
 •  
 • Horton, J,Political Obligation (London: Macmillan, 1992).
 •  
 • Hart, H. L. A, The Concept of Law (London: Oxford University Press, 1996).
 •  
 • Klokso, George, The Principle of Fairness and Political Obligation (USA: Rowman& Littlefield Publisher, 1992).
 •  
 • Klokso, George, The Moral Obligation to Obey the Law (London: Routledge Publication, 2012).
 •  
 • Locke, John, Two Treatises of Government (London: Cambridge University Press, 1988).
 •  
 • Murphy, Mark, Natural Law in Jurisprudence and Politics (London: Cambridge University Press, 2006).
 •  
 • McPherson, Thomas, Political Obligation (London: Routledge Publication, 1968).
 •  
 • Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia (London: Oxford University Press,1974).
 •  
 • Simmons, A. J, Moral Principles and Political Obligations (London: Princeton University Press, 1979).
 •  
 • Simmons, A. J, Associative Political Obligations (London: Oxford, 1996).
 •  
 • Simmons, A. J & Christopher Heath Wellman, Is There a Duty to Obey the Law (London: Cambridge University Press, 2005).

 

Articles

 • Anscombe, G. E. M, “Rules, Rights, and Promises” , Midwest Studies in Philosophy, Vol. 3, Issue. 1, (1987).
 •  
 • Bix, Brian H, “Kelsen, Hart, and Legal Normativity”, Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, 34, No. 1 (2018).
 • Elmi, M. K& Azadmanesh. S, “Obedience to Law as Enlightenment from the Perspective of Kant and Plato”, Journal of Essays in Philosophy and Jurisprudence, No. 101, (2018). [In Persian]
 •  
 • Hart, H. L. A, “Positivism and the Separation of Law and Morals”,Harvard Law Review, Vol. 71, No. 4, (1958).
 • Hoseini, M & Borhani, M, “Why Obey the Law?”, Philosophical-Theological Research Journal, No. 3-4, (2010). [In Persian]
 • Irvani, SH & Azadmanesh, S, “Explaining the Philosophical Foundations of Protection from the Law and its Educational Requirements from the Perspective of Plato and Kant”, Journal of Philosophy of Education, No. 3, (2017). [In Persian]
 •  
 • Moravetz, Thomas, “The Jurisprudence of Duty and Obedience”, Columbia Law Review, Vol. 88, No. 5, (1998).
 • Pitkin, Hanna, “Obligation and Consent”, The American Political Science Review, Vol. 59, No. 4, (1965).

Raz, Joseph, “The Obligation to Obey: Revision and Tradition”, Notre Dame Journal of Law, Ethic & Public Policy, Vol. 1, (2014).