نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مشهد

چکیده

اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ
رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات
امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به
افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به
همین علت در مواردی به وسیلۀ تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی
مسائل بین المللی در عرصۀ جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع
صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم
محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات
بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعۀ پایدار
و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه
اصولی متقن در زمینۀ حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام
اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای
حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles of International Environmental Law in Light of International Case Law

نویسندگان [English]

  • Seyd Fazlolah Mousavi 1
  • Sey Hossein Hosseini 2
  • Seyd Hossein Mousavi far 1

چکیده [English]

Principles of international environmental law have been entered into international
environmental law corpus by case law and international peaceful relations. In
international relations, due to different international issues, disputes are
commonplace. Today, the international disputes on the rise are the environmental
ones, which threat human life and therefore the environment is backed by criminal
guarantees in some cases. The scope of international issues in the international
environmental area suffers from gaps. So, by referring the disputes to these tribunals,
whose decisions are legally binding, one may believe that in addition to settling
disputes peacefully, they have played a complementary and declaratorydevelopmental
role in identifying important environmental principles in international
relations. Among the very important principles of international environmental
disputes are the principles of non-harmful use of land, precaution, sustainable
development and etc. which, in the form of customary law, play an important role in
regulating the relations and preventing the armed conflicts. Perhaps, if countries did
not refer to international authorities for settling their disputes, there would not exist
any applicable principle in international environmental law. In this article, we will
examine and declare these principles by international legal decisions, and recognize
the unique position of referring to legal means of settlement of international disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • International Environmental Principles
  • Peaceful Settlement of International Disputes
  • Criminal Support of International Environment
 
رادکلیفت، مایکل، ( 1374 )، توسعه پایدار، ترجمه: حسن نیر، تهران: وزارت کشاورزی. 
شیلتون، دینا، و الکساندر کیس، ( 1389 )، کتابچه قضایی محیطزیست، تحقیق و ترجمه: 
محسن عبداللهی، تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی.
کیس، الکساندر، پیتراچ، سند وینفرایدلانگ، ( 1379 )، حقوق محیطزیست، ترجمه: 
محمدحسین حبیبی، ج 1، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
کوروکولا سوریا، لال و نیکلاس، رابینسون، ( 1390 )، مبانی حقوق بینالملل محیطزیست، 
ترجمه: سید محمدحسن حسینی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
موسوی، سید فضلالله، ( 1380 )، حقوق بینالملل محیطزیست، تهران: نشر میزان. 
 موسوی، سید فضلالله، ( 1385 )، سیر تحولات حقوق بینالملل محیطزیست، تهران: نشر 
مولایی، آیت، ( 1388 )، مبانی و اصول توسعه پایدار زیستمحیطی در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، مجموعه حقوق محیطزیست، نظریهها و رویهها، چاپ اول، تهران:دفتر
حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیطزیست.
نگاهی به اصل استفاده غیر زیانبار (پایدار) » ،( رمضانی قوامآبادی، محمدحسین، ( 1386 
. مجله علوم محیطی، تابستان، سال 4، شماره 4 ،« از سرزمین در حقوق بینالملل محیطزیست
مجله ،«( ملاحظاتی پیرامون نظریه مشورتی کوزوو ( 2010 » ،( عابدینی، عبدالله، ( 1389 
. پژوهشهای حقوقی، سال نهم، بهار -تابستان،شماره 17
اختلاف محیطزیستی آرژانتین » ،( موسوی، سید فضلالله، موسوی فر، سیدحسین، ( 1394 
. فصلنامه حقوق،دوره 45 ، پاییز، شماره 3 ،« و اروگوئه ( 2010 )؛ بررسی برخی مباحث و اصول
همسویی معاهدات و حقوق مسئولیت بینالمللی در پرتو رأی 25 » ،( وکل، فیلیپ، ( 1381 
سپتامبر 1977 دیوان بینالمللی دادگستری راجع به طرح گابچیکوو ناگیماروش (مجارستان -
.25- مترجم: هنجنی، علی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 26 ،«( اسلواکی پایاننامه
دادیار، عقیله، ( 1389 ) رویه بینالمللی حلوفصل اختلافات زیستمحیطی با تأکید بر قضیه 
24 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48 ، پاییز 94
گاچیکو ناگیماروس، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 Fitzmaurice, Malgosia, (2009), Contemporary Issues in International
Environmental Law, UK, London, Edward Elgar.
 O’Riordan, Timothy & Cameron, James, (2013), Interpreting the
Precautionary Principle. London: Routledge.
 Sands, Philippe & Peel, Jacqueline. (2012). Principles of International
Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press
 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary
Context of the United Nations Economic Commission for Europe, (ESPOO) (1991).
 Convention on the Protectionof the Environmentthrough Criminal Law,
Strasbourg, (1998) 4.XI.
 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment
(1972), available at: http://www.unep.org/documents/default.asp?
 Report of the World Commission on Environment and Development (1987).
 Statutue of International Court of Justice (1946).
 The Basel Convention, (1989), on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.
 The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (24 June
1998), in Aarhus (Denmark).
 The Rio Declaration, (1992), on Environment and Development.
Judicial Awards and Judgements:
 I.C.J,(1997), Judgment of Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros
Project (Hungary-Oslovakia).
 I.C.J, (20April 2010), Judgment of Case Concerning Pulp Mills in the
River Uruguay (Argentina v. Uruguay) Judgment, Available in: www.icj-cij.org/
 ICJ (20 April 2010), Pulp Mills on the River Uruguay Summary of the
Judgment (Argentina v. Uruguay).
 Judge Cancado Trindade, (2010), Separate opinion of, I.C.J, Summary of
the Judgment on Pulp Mills (Argentina v. Uruguay).
 Lake Lanoux Arbitration, (1957), (France vs Spain),Arbitral Tribunal
 R.I.A.A, (1978). Trail Smelter Case(United States of America vs
Canada),1938-1941. WebSites
 www.icj-cij.org/
 www.un.org/
 www.unep.org/documents/default.asp?documentid=97
http://upload.wikimedia.org/wikisource/en/d/d7/our-common-future.pdf.
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/kbpact.htm.
http://yaserziaee.blogfa.com/post-209.aspx.