نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد

چکیده

چکیده
قدرت همواره مفهومی جدال­انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه­ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می­شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه­های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی­کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه­های انسانی را شکل می­دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه­ ی دولت و جامعه به وضوح می­توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه­ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص­بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concept of Power and Public Order in Postmodern Thought

چکیده [English]

The concept of power has always been controversial and disputed between
political thinkers and philosophers. Modern paradigm of power has taken shape
around the idea of Hobbes where power is based on the concept of sovereignty
and understanding in relation to the government. This concept of power has
been persisted in the views of other scientists in this field. In postmodernism,
new paradigm of this concept was developed by Foucault's ideas about power.
From this perspective, power is not concentrated in the hands of the government
but is plural in society and does not operate negatively, instead it has a positive,
productive, and ultimately shapes the identity of human subjects. Two issues of
power and public order are related in modern legal and political thought and
their connection in the relationship between State and society can be understood
clearly. In the postmodern condition, perception and understanding of society
and government has changed and work order in such a society, unity and
equality in a nation-State is not monolithic, but rather post-modern social order
is based on the principle of difference and specificity of individuals and groups.
The present paper after the introduction of postmodernism has tried in light of it
to explain the concept of power and public order which are the foundations of
public law.
1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postmodernism
  • Foucault
  • Power
  • public order
  • interest general y
- احمدی واستانی، عبدالغنی،. (1340)،.  نظمعمومیدرحقوقخصوصی، تهران: روزنامه رسمی.
- استرن جوزف، پیتر،. (1373)،.  نیچه، ترجمه، عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.
- بابایی، پرویز،. (1386)،. مکتبهایفلسفی: ازدورانباستانتاامروز، تهران: نشر نگاه.
- باومن، زیگمونت،. (1388)،. اشارتهایپستمدرنیته، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ققنوس، چاپ دوم.
- بیات کمیتکی، مهناز،. (1385)،. مصلحتعمومیدرقوانیناساسیمشروطهوجمهوریاسلامی، پایان­نامه، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده حقوق.
- پاتل، پل،. (1387)،. دلوزوامرسیاسی،ترجمه محمود رافع، چاپ دوم، تهران: گام نو.
- جعفری، مجتبی،.(1391)،. رویکردجنبشمطالعاتانتقادیحقوقبهحقوقکیفری، پایان­نامه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
- خالقی، احمد،. (1385)، . قدرت،زبان،زندگیروزمره، چاپ دوم، تهران: گام نو.
- کلگ، استوارت. آر،. (1383)،. چهارچوب­هایقدرت، مترجم مصطفی یونسی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- کوزنزهوی، دیوید،. (1380)،.  فوکودربوتهنقد، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
- لاگلین، مارتین،. (1388)،. مبانی حقوق عمومی، محمد راسخ، چاپ اول، تهران، نشر نی.
- لچت،جان،. (1377)،. پنجاهمتفکرمعاصر: ازساختارگراییتاپسامدرنتیه، محسن حکیمی، تهران:شر خجسته.
- لش، اسکات،. (1383)،. جامعهشناسیپستمدرن، ترجمه شاهپور بهیان، چاپ اول، تهران: ققنوس.
- مدنیان، غلامرضا،. (1390)،. نظمعمومیدرحقوقاساسیایران، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، مجتمع اموزش عالی قم، دانشکده حقوق.
- نش،کیت،. (1380)،. جامعهشناسیسیاسیمعاصر،جهانیشدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، چاپ اول، تهران: انتشارت کویر.
- نوذری، حسینعلی،. (1380)،.  پستمدرنیتهوپستمدرنیسمنظریههاوکاربستها، چاپ دوم، تهران: نقش جهان.
 - نیچه، فریدریش ویلهلم،. (1377)،.  ارادهقدرت، مترجم: دکتر مجید شریف،جلد دوم، تهران، انتشارات جامی.
- وکس، ریموند،. (1389)،.  فلسفهحقوق، ترجمه باقرانصاری، تهران: انتشارت جاودانه.
- هارت، هربرت،. (1389)،. آزادی، اخلاق، قانون، ترجمه محمد راسخ ، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
- هیوبرت، دریفوس و پل رابینو،. (1379)،. میشلفوکوفراسویساختارگراییوهرمنوتیک، حسین بشیریه، تهران: نشرنی.
 
مقاله.
- تاجیک، محمدرضا،. (1388)،. «مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار» ،فصلنامهسیاست،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی، دوره 39، شماره چهارم.
- حدادی، مهدی،. (1389)،. «مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل با نظام های حقوق ملی»، حقوقخصوصی، سال هفتم، شماره شانزدهم.
- خورشیدفام، عباس،. (1390)،. « بررسی تئوری های جامعه شناختی نظم وامنیت عمومی»، فصلنامهنظموامنیتانتظامی ، سال چهارم، شماره3.
- زائری قاسم و کچویان حسین،. (1388)،. «ده گام اصلی روش شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ با اتکا به آرای میشل فوکو»، فصلنامهراهبردفرهنگ، شماره هفتم.
 
- صادقی، محسن،. (1384)، .«مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن»، مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی، شماره68.
 
- کلانتری، غلامحسین،. (1386)،. « از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن»، فصلنامهعلوماجتماعیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسی، سال سوم.
- کچویان، حسین،. (1389)، .« اندیشه میشل فوکو»، ماهنامهزمانه، شماره نهم.
- گرجی، علی اکبر،. (1390)،. « ده فرمان حقوق عمومی: تاملی درباره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره41، شماره دو.
- نصری، قدیر،. (1385)،.
« پست مدرنیسم و مطالعات راهبردی: الزامات روش شناختی»،فصلنامهمطالعاتراهبردی، سال نهم، شماره اول.
 
ب): خارجی
Books
 -Colin, Gordon (ed),  (1980), Power/Knowledge: Selected Interview and Other writings. 1972–79. New York.
 -Conner, Steven, (1997),  Postmodern Culture. London : Blackwell.
 -Dean,Mitchell, (1994), Foucault obsession with west Modernity. In: Barry Smart. Michel Foucault. Vol, London: Routledge .
 -Fairfield ,Paul, (2004), Habermas, Lyotard and politics discourse. www.Mises.com
 -Foucault. Michel, (1978), The History of Sexuality, New York: Pantheon.
- Harvey Brown, Richard,  (1995),Postmodern Representations: Truth, Power, and Mimesis in the Human Sciences, University of Illinois Press.
 
 -Malpas. Simon, ( 2005),  podtmodrnism, London: Routledge.
 - Marsh Peter, Elizabeth Rosser, (1978), Rom Harre , The Rules of Disorder,  Routledge and kegan Paul.
- Sheridan ,Alan, (1980),Discipline and Publish:The Birth of the Prison. New York:Vintag.
 -Silverman, Hugh J., (2002), Lyotard: Philosophy ,Politics and the sublime, Routledge,.  Available at: www.mesis.com.
 
Articles
 -De Lange, Roel  , ( 2007), " European Public Order, Constitutional Principles and Fundamental Rights", Erasmus Law Review , Volume 1 - Issue 1.
 -Gualtieri, Rosa B, (1952), "The Legal Concept of Public Order", Revue Juridique Themis.2 R.J.T. http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revjurnsold2&div=44&id=&page