دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، زمستان 1381 
2. سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

صفحه 21-49

محمد عیسی تفرشی؛ ابراهیم شعاریان ستاری


5. غبن طرفینی

صفحه 125-141

ناهید جوانمردی