دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، تابستان 1387 
2. روشنفکران دینی ایران و غرب

صفحه 45-84

محمد باقر خرمشاد؛ پروانه عزیزی


5. بررسی تطبیقی آراء ماکس وبر و دیوید بیتهام درباره مشروعیت

صفحه 151-178

محمد عابدی اردکانی؛ روح الله نادری بنی؛ محسن شفیعی سیف ابادی


6. مشارکت عامه مردم در تصمیم گیری

صفحه 179-200

رحمت الله قلی پور؛ رسول رسایی فرد؛ بهرام دستان