دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، بهار 1383 
7. مبانی ایده اصلاح

صفحه 151-179

سید مرتضی مردیها