دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، پاییز 1385 
2. اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

صفحه 53-79

ابراهیم برزگر؛ حبیب اله عباس تبارفیروزجاه


3. بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان

صفحه 79-119

دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری