دوره و شماره: دوره 19، شماره 58، بهار 1397 
4. دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریۀ امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق

صفحه 81-112

10.22054/qjpl.2018.15257.1358

مهدی مرادی برلیان؛ سیدعلی رضا حسینی بهشتی؛ سید محمد قاری سیدفاطمی