دوره و شماره: دوره 13، شماره 33، تابستان 1390، صفحه 1-274 
8. جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت

صفحه 220-242

سهیلا صادقی فسایی؛ ستار پروین