دوره و شماره: دوره 17، شماره 48، پاییز 1394، صفحه 1-180 (این شماره مربوط به پاییز 1394 بوده که در آذرماه 94 به چاپ رسیده است.)