مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

محمود باقری؛ هدایت فرخانی؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 87-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6792

چکیده
  بانک‌ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن‌ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به‌صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می‌کند. بااین‌حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی ...  بیشتر