علیرضا ابراهیم گل    دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
مریم احمدی نژاد استادیار حقوق بین الملل دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
کورش استوارسنگری استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
کیوان اقبالی استادیار  حقوق بین الملل عمومی  دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مسعود البرزی ورکی ادانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
باقر انصاری دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
وحید آگاه استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن بادینی دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
وحید بذّار دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید بنایی اسکویی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،  ایران
مهناز بیات کمیتکی  دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امین پاشا امیری  دکتری حقوق عمومی دانشگاه هومبولت برلین
آرین پتفت استادیار گروه حقوق دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
بهرام پشمی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
منصور پورنوری دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
عباس پورهاشمی عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا
رضا تجرلو دانشیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد تقی زاده دانشیار گروه حقوق عمومی  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق  عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
میرقاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امین جعفری دانشیار  گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد جلالی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
همایون حبیبی دانشیار  گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
محمد حبیبی مجنده دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران
مهدی حدادی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
حسن خسروشاهی دکتری حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
حسن خسروی دانشیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهریار داشاب استادیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل درویشوند استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بابک درویشی استادیار  گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
علی دشتی استادیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ولی رستمی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین رضازاده استادیار  گروه حقوق بین الملل  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
علی رضایی استادیار  گروه حقوق بین الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مهدی رضایی دانشیار  گروه حقوق عمومی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد جواد رضایی زاده دانشیار  گروه حقوق عمومی  دانشگاه تهران، تهران، ایران
آزاد رضائی استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
ابراهیم رهبری استادیار حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق،
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی زاهدی دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدقاسم زمانی استاد گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد سپهری کیا دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
سیدناصر سلطانی  دانشیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
صادق سلیمی دانشیار  گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
حجت سلیمی ترکمانی دانشیار  گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
عبدالمجید سودمندی استادیار  گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سعید شجاعی ارانی استادیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خدیجه شجاعیان استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
محمد شریف  استادیار  گروه حقوق عمومی و بین الملل،  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران
حسین شریفی طرازکوهی استاد  حقوق بین الملل دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
ابراهیم شعاریان استاد  گروه حقوق بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مجید شکوهی مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی، تهران، ایران
عرفان شمس استادیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی شهابی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
جواد صالحی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
محمد علی صلح چی دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ساسان صیرفی دوم دانشیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی  دوم استاد  گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدحسین طباطبائی استادیار  گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عبدالله عابدینی استادیار حقوق بین الملل پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
بیژن عباسی دانشیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
تهمینه عدالت جو استادیار  گروه حقوق، دانشگاه آزاد، واحد تهران غرب ،تهران، ایران
ستار عزیزی دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سجاد عسکری دانش آموخته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پوریا عسکری دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرامرز عطریان استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
هدی غفاری دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود فریادی دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مصطفی فضائلی دانشیار گروه حقوق بین الملل  دانشگاه قم، قم، ایران
علی محمد فلاح زاده دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید محمد هادی قبولی درافشان دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ندا کردونی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
سیامک کرم زاده استادیار   گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سیامک کریمی دکتری حقوق بین الملل، استاد مدعو دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، تهران، ایران
یحیی کمالی دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران
فاطمه کیهان لو استادیار  گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
فرشاد گراوند دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
عصمت گلشنی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
علیرضا مازاریان   دانش آموخته دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی تهران، تهران، ایران
فردین مرادخانی دانشیار  گروه حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ایران
احمد مرکزمالمیری استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
علیرضا مسعودی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال، تهران، ایران
علی مشهدی دانشیار  گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
علی مقدم ابریشمی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صادق منتی نژاد استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حسنعلی موذن زادگان دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
حسن میرحسینی وکیل دادگستری
محمد هادی میرشمسی دانشیار  گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمصطفی میرمحمدی دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید، قم، ایران
مرتضی نجابت خواه دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مجید نجارزاده هنجنی استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران
محسن نجفی خواه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
هیبت االه نژندی منش استادیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی نواری استادیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات
اداری، تهران، ایران
رحیم نوبهار دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد وارسته استادیار  گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران
سید مجتبی واعظی دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
امیرساعد وکیل استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن وکیلیان استادیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا ویژه دانشیار  گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login