مدیر مسئول


حسنعلی موذن زادگان دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سردبیر


منصور جباری استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • mansorjabarigmail.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


منصور جباری استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • mansorjabarigmail.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • reza_ziae_bigdeliyahoo.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ویژه دانشیار ، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • mrezavijehyahoo.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی کدخدایی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • aliyary1385gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • drghzamanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسین غلامی استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • gholami1970yahoo.com
 • 09121591478

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم شعاریان ستاری استاد، گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

حقوق تجارت بین الملل

 • eshoarianyahoo.com
 • 9141156237

اعضای هیات تحریریه


حسین شریفی طرازکوهی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • hsharifityahoo.com

اعضای هیات تحریریه


صادق سلیمی دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 • sadegsalimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


همایون حبیبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • homayounhabibigmail.com

اعضای هیات تحریریه


بیژن عباسی دانشیار ، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • b.abbasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ولی رستمی دانشیار دانشگاه تهران

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • vrostamiut.ac.ir

مدیر داخلی


قدیر امامی کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 • allamehjournalgmail.com

ویراستار ادبی


فروغ شهسوار ویراستار ادبی و فنی

 • forough.shahsavar70gmail.com
 • 09379221571

صفحه آرا


حجت اله ایمانی زاده صفحه ارا

 • ketab1398gmail.com

ویراستار انگلیسی


مرتضی پروانه ویراستار انگلیسی

 • mortezaparvanegmail.com