اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسنعلی موذن زادگان

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

moazenzadegangmail.com
44737615

سردبیر

منصور جباری

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mansorjabarigmail.com
44737615

اعضای هیات تحریریه

منصور جباری

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

mansorjabarigmail.com
44737615

محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

reza_ziae_bigdeliyahoo.com
44737615

محمدرضا ویژه

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشیار ، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mrezavijehyahoo.com
44737615

عباسعلی کدخدایی

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

aliyary1385gmail.com

سیدقاسم زمانی

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

drghzamanigmail.com

صادق سلیمی

دانشیار، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز، تهران، ایران

sadegsalimiyahoo.com

حسین شریفی طرازکوهی

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hsharifityahoo.com

همایون حبیبی

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

homayounhabibigmail.com

بیژن عباسی

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار ، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

b.abbasiut.ac.ir

ولی رستمی

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

مدیر داخلی

قدیر امامی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

allamehjournalgmail.com