داوران سال 1398 

 

 

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
علیرضا ابراهیم گل   استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
محمد امین ابریشمی راد استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سیدمحمدصادق احمدی استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
کورش استوارسنگری استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام، واحد شیراز، شیراز، ایران
وحید اسدزاده سایر کارشناس مسئول حقوقی اداره مالیاتی استان البرز
عباس اسدی ارتباطات دانشیار دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا اسلامی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پرستو اسماعیل زاده سایر دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داریوش اشرافی دانشیار دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مجتبی اشراقی آرانی استادیار استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
باقر انصاری دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی آزاددوین سایر دانش اموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آزمایش استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه، تهران، تهران، ایران
مسلم آقایی طوق دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
وحید آگاه استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن بادینی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمود باقری دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی بالوی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید بنایی اسکویی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،  ایران
مسیح بهنیا استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران
مهناز بیات کمیتکی (دوم) دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
آرین پتفت استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
فرهاد پروین دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهزاد پورسید دانشیار قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه
استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی،  دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
منصور پورنوری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سید عباس پورهاشمی دانشیار موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تخقیقات، تهران، ایران
مهدی پیری استادیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد تقی زاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
عباس توازنی استاد استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
منوچهر توسلی نائینی دانشیار دانشیار گروه حقوق  عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد جواد جاوید استاد استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
منصور جباری استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امین جعفری استادیار استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن جعفری تبار دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد جلالی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد حبیب نژاد استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
همایون حبیبی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
علی حسنخانی سایر دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل  عمومی، دانشگاه شهید بهشتی
وزارت امور خارجه
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
حسن خسروی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهریار داشاب استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بابک درویشی استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
قدرت الله رحمانی استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب اله رحیمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین رستم زاد استادیار استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ولی رستمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین رضازاده استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مهدی رضایی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صالح رضایی دانشیار استادیار،گروه حقوق پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد رنجبر استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس، بندرعباس، ایران
عباسعلی رهبر  دوم دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی زاهدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد زرشگی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران
سیدقاسم زمانی استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهین سبحانی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
سیدناصر سلطانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، پردیس فارابی
صادق سلیمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
حجت سلیمی ترکمانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
عبدالمجید سودمندی استادیار استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
اناهیتا سیفی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد شریف دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین شریفی طرازکوهی استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ابراهیم شعاریان استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی شهابی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالحسین شیروی استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
حاتم صادقی زیازی دانشیار دانشیار،  گروه حقوق ،دانشکده حقوق و الهیات،دانشگاه پیام نور،تهران ایران
جواد صالحی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
کیوان صداقتی استادیار استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمد علی صلح چی استادیار دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
صادق ضیایی بیگدلی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی  دوم استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آزاده السادات طاهری استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، تهران، ایران
علیرضا ظاهری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
عبدالله عابدینی استادیار عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
زهرا عامری استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
بختیار عباس لو دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران ، ایران
بیژن عباسی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید عباسی سایر دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی عباسی سرمدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محسن عبدالهی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید عزیزی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
ستار عزیزی  دوم دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
پوریا عسکری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا علومی یزدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هدی غفاری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدمهدی فرقانی دانشیار دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود فریادی استادیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
علی محمد فلاح زاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجعفر قنبری جهرمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد کاشانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید کاظمی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل، پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایران
عباس کاظمی نجف آبادی استادیار استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه کیهان لو استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ایران
علی اکبر گلرو دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل، پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایران
عصمت گلشنی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
همایون مافی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
عقیل محمدی استادیار استادیار حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد محمدی گرگانی استاد استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدهادی محمودی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زهرا محمودی کردی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
فردین مرادخانی استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ایران
احمد مرکزمالمیری استادیار استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
علی مشهدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
علی مقدم ابریشمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
ناصرعلی منصوریان دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی مهدوی زاهد استادیار دانش آموخته دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسنعلی موذن زادگان دانشیار دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله موذنی استادیار استادیار، حقوق عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
ابراهیم موسی زاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
آیت مولائی استادیار استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
عباس میرشکاری استادیار استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی استادیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی نجابت خواه دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی  دانشگاه مازندران
مجید نجارزاده هنجنی استادیار مدیر گروه حقوق و حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
هیبت االه نژندی منش استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین نواده توپچی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
جعفر نوری یوشانلویی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی همتی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
امیرساعد وکیل استاد استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن وکیلیان استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا ویژه دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

 

 

 

 

 

login