آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1799
تعداد پذیرش 276
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 993
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 343

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 628
تعداد مشاهده مقاله 1795099
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 826880
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 413 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 132 روز
درصد پذیرش 15 %