آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1709
تعداد پذیرش 264
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 941
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 335

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 584
تعداد مشاهده مقاله 1624522
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 752547
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 389 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 156 روز
درصد پذیرش 15 %