ردیف نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
1 محمد امین ابریشمی راد استادیار، گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 کورش استوارسنگری استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام، واحد شیراز، شیراز، ایران
3 عباس اسدی دانشیار، گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
4 مجتبی اصغریان استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
5 کیوان اقبالی استادیار حقوق بین الملل پژوهشکده قوه قضاییه، تهران، ایران
6 مصطفی السان دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
7 باقر انصاری دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
8 مهشید آجلی لاهیجی دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
9 هادی آذری  استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
10 وحید آگاه استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
11 حسن بادینی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
12 رضوان باقرزاده استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
13 محمود باقری دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
14 مهناز بیات کمیتکی  دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
15 بهزاد پورسید استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی،  دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
16 احمد تقی زاده دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
17 محمد جواد جاوید استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
18 فریدون جعفری دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
19 محمد جلالی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
20 همایون حبیبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
21 مهدی حدادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
22 حسن خسروی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
23 مهریار داشاب استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
24 زهرا دانش ناری دانش آموخته  دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
25 بابک درویشی استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
26 علی دشتی استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
27 علیرضا دلخوش دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
28 ولی رستمی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
29 صالح رضایی استادیار،گروه حقوق پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
30 مهدی رضایی دانشیار، گروه حقوق عمومی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
31 احمد رفیعی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
32 محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
33 احمد رنجبر استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس، بندرعباس، ایران
34 روح اله رهامی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
35 ابراهیم رهبری استادیار حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید
 بهشتی، تهران، ایران
36 غلامرضا روحانی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کابل، کابل،  افغانستان
37 مهدی زاهدی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
38 شهرام زرنشان دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
39 سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
40 سیدناصر سلطانی  دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
41 صادق سلیمی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
42 حجت سلیمی ترکمانی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
43 اناهیتا سیفی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
44 زهرا سادات شارق دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
45 فریده شایگان استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس کیش، تهران، ایران
46 خدیجه شجاعیان استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
47 محمد شریف  استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
48 حسین شریفی طرازکوهی استاد، حقوق بین الملل دانشگاه امام حسین (ع) ، تهران، ایران
49 ابراهیم شعاریان استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
50 عبداله شفایی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه ابن سینا، کابل، افغانستان
51 عرفان شمس استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
52 مهدی شهابی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
53 امید شیرزاد استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد، یزد، ایران
54 صادق صالحی دانشیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
55 محمد علی صلح چی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
56 ساسان صیرفی  دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
57 سیدیاسر ضیایی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
58 محمدرضا ضیایی بیگدلی  استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
59 سیدحسین طباطبائی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
60 بیژن عباسی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
61 مهدی عباسی سرمدی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
62 آزاده عبداله زاده شهربابکی دانش آموخته دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه اکس مارسی  فرانسه، مارسی، فرانسه
63 ایوب عبدی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
64 پوریا عسکری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
65 سجاد عسکری دانش آموخته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
66 حمیدرضا علومی یزدی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
67 مسعود علیزاده استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
68 هدی غفاری دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
69 هدایت فرخانی دانش آموخته دکتری، حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
70 محمدمهدی فرقانی دانشیار، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
71 مسعود فریادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
72 فرهنگ فقیه لاریجانی دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
73 سید محمد هادی قبولی درافشان دانشیار،  حقوق عمومی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
74 عباس کاظمی نجف آبادی استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
75 فرشاد گراوند دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
76 محسن محبی استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
77 وجیهه محسنی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
78 زهرا محمودی کردی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
79 فردین مرادخانی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ایران
80 احمد مرکزمالمیری استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران
81 علی مشهدی دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
82 محمد مظهری  استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
83 سید حسین ملکوتی استاد حقوق دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
84 مهدی مهدوی زاهد دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
85 حسنعلی موذن زادگان استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
86 روح اله موذنی استادیار، حقوق عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
87 ابراهیم موسی زاده استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
88 آیت مولائی دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
89 مرتضی نجابت خواه دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
90 جعفر نوری یوشانلویی دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
91 مجتبی همتی دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
92 سید مجتبی واعظی دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
93 حسن وکیلیان دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
94 محمد رضا ویژه دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login