کورش استوارسنگری استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلام، واحد شیراز، شیراز، ایران
مرتضی نجابت خواه دانشیار دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران، تهران، ایران
محمد شریف دوم استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل ،  دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
بیژن عباسی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
قدرت الله رحمانی استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ناصرعلی منصوریان دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا ویژه دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
توکل حبیب زاده استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
عبدالمجید سودمندی استادیار استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
حسن وکیلیان استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد کاشانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد پروین دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بابک درویشی استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
حسن جعفری تبار دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
وحید آگاه استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آرین پتفت استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مسیح بهنیا استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران
سیدناصر سلطانی  دوم استادیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
عباس میرشکاری استادیار استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید جمال سیفی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدقاسم زمانی استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ولی رستمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی دشتی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
محمد جلالی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدقاسم تنگستانی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پوریا عسکری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد حبیب نژاد دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی شهابی دانشیار دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسن خسروی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمد علی صلح چی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هیبت االه نژندی منش استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود البرزی ورکی استادیار حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران
همایون حبیبی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
سیدیاسر ضیایی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
احمد کتابی سایر دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صادق سلیمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران
محمد آدمی سایر دانش اموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
امیر بی پروا سایر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
حسین شریفی طرازکوهی استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ندا کردونی سایر دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
مهدی حدادی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
محمدجواد غلامرضا کاشی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منصور رحمدل استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
بهزاد رضوی فرد دانشیار دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن میرحسینی سایر وکیل دادگستری، تهران، ایران
حمیدرضا آدابی استادیار استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
هدی غفاری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رحیم نوبهار استاد دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد صالحی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
زهرا محمودی کردی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مهریار داشاب استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب اله رحیمی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بختیار عباس لو دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران ، ایران
علیرضا جلالی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ایران
حسن بادینی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کیوان صداقتی استادیار استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدرضا ضیایی بیگدلی  دوم استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ستار عزیزی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
بهشید ارفع نیا دانشیار دانشیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران
سرپرست فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
حامد نیکونهاد استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
مصطفی فضائلی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه قم، قم، ایران
مهدی رضایی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حجت سلیمی ترکمانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
مجتبی همتی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
علیرضا دبیرنیا استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران مدیر گروه آموزشی حقوق عمومی- دانشگاه قم
علی نواری استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و حدمات اداری، تهران ،ایران
باقر انصاری دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدناصر سلطانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، پردیس فارابی
فردین مرادخانی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ایران
سیدمصطفی میرمحمدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه مفید، قم، ایران
ابراهیم موسی زاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیامک کریمی سایر دکتری حقوق بین الملل ، استاد مدعو دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، تهران، ایران
محمد حسن وند استادیار قاضی دیوان عدالت اداری/دبیر انجمن علمی حقوق اداری ایران/ مدرس دانشگاه شاهد
حسنعلی موذن زادگان دانشیار دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرساعد وکیل استاد استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر مقامی استادیار استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حامد رهدارپور استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران
جعفر نوری یوشانلویی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
شهریار اسلامی تبار دانشیار دانشیار، گروه حقوق دانشگاه عدالت، تهران، ایران
کیوان اقبالی سایر دکتری حقوق بین الملل عمومی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اناهیتا سیفی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا ظاهری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
علی مشهدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابراهیم شعاریان استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
شهرام زرنشان دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
سوده شاملو استاد استاد، گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مهدی پیری استادیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدهادی محمودی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین نواده توپچی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
مهدی ذاکریان دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
جواد ارسطا استاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی آزمایش استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه، تهران، تهران، ایران
سید محمد هادی قبولی درافشان دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مسعود فریادی استادیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
آیت مولائی استادیار استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
مهدی شعبان نیا منصور استادیار استادیار،گروه حقوق عمومی- دانشکده حقوق- واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی-تهران - ایران
ابراهیم رهبری استادیار حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی استادیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود علیزاده استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور استان سمنان، مرکز گرمسار، تهران، ایران
حمیدرضا علومی یزدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد حبیبی مجنده دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران
خیراله پروین دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
تهمینه عدالت جو استادیار استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد، واحد تهران غرب ،تهران، ایران
مهدی مهدوی زاهد استادیار دانش آموخته دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احسان جاوید استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه - مدیر گروه حقوق بین الملل، مراغه، ایران
احمد رنجبر استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس، بندرعباس، ایران
رضا مقصودی استادیار استادیار ، گروه حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه ، گیلان، ایران
فاطمه کیهان لو استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
اکبر عروتی موفق استادیار عضو هیئت علمی گروه معارف اسلام دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید شجاعی ارانی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امین جعفری استادیار استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عادل ابراهیم پور اسنجان استادیار استادیار، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
ابوالفضل درویشوند استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هدی شکیب منش سایر دانش آموخته حقوق بین الملل  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منصور پورنوری دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سیدحسین طباطبائی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمود باقری دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین رضازاده استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
حمیدرضا صالحی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
محمدرضا عباسی سایر دانش آموخته دکتری دانشگاه پیام نور
جواد تقی زاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
محسن عبدالهی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عرفان شمس استادیار استادیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مجتبی واعظی   دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مهدی عباسی سرمدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی محمد فلاح زاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
وحید اسدزاده سایر کارشناس مسئول حقوقی اداره مالیاتی استان البرز
حمید کاظمی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل، پژوهشگاه هوا و فضا، تهران، ایران
احمد مرکزمالمیری استادیار استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
حسن لطفی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
علیرضا ابراهیم گل  (نهایی) استاد استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
محسن نجفی خواه سایر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی مقدم ابریشمی دانشیار استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
علی رضایی استادیار استادیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
خدیجه شجاعیان استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
بهرام پشمی سایر دانش آموخته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
مهدی زاهدی دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
میرقاسم جعفرزاده دانشیار دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا مسعودی دانشیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال، تهران، ایران
فرامرز عطریان استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
مهناز بیات کمیتکی (دوم) دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
آزاد رضائی استادیار استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
وحید بذّار سایر دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
ساسان صیرفی دوم دانشیار دانشیار، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیامک کرم زاده استادیار استادیار،  گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
عبدالله عابدینی استادیار عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
عصمت گلشنی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
محمد وارسته استادیار استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران
عباس پورهاشمی استادیار عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا
سجاد عسکری سایر دانش آموخته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مریم احمدی نژاد استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)
مجید نجارزاده هنجنی استادیار مدیر گروه حقوق و حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
حسن خسروشاهی سایر دکتری حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
مجید بنایی اسکویی استادیار دانشیار، گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،  ایران
علیرضا مازاریان سایر دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی تهران، تهران، ایران
منوچهر توسلی نائینی دانشیار دانشیار گروه حقوق  عمومی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد جواد رضایی زاده دانشیار دانشیار ، گروه حقوق عمومی  دانشگاه تهران،تهران، ایران
رضا تجرلو دانشیار دانشیار ، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
صادق منتی نژاد استادیار پیام نور-دیوان محاسبات
login