آدرس فصلنامه: تهران، انتهای همت غرب، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، کد پستی 8477-14115

تلفن تماس:  48392482

نمابر: 48392482

 ایمیل allamehjournal@gmail.com و allamehgenlaw@atu.ac.ir

ادرس وب سایت: https://qjpl.atu.ac.ir

 

مدیر داخلی فصلنامه: قدیر امامی 

 

ساعت تماس: 12-10


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image