قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

احمد مرکز مالمیری؛ مهدی مهدی زاده

دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 157-184

چکیده
  قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله ...  بیشتر