منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی

حسین شریفی طراز کوهی؛ حیدر پیری

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 9-37

چکیده
  بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع ...  بیشتر