جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت

سهیلا صادقی فسایی؛ ستار پروین

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 220-242

چکیده
  های کلیدی: جرم، جرم شناسی کلاسیک، جرم شناسی اثباتی، جرم شناسی انتقادی، گفتمان، ذهنیت، قدرت. در یک تقسیم بندی تاریخی می توان تئوری های جرم شناسی را به کلاسیک(روشنگری)، اثباتی(مدرن)و انتقادی تقسیم بندی کرد. بعد از مطرح شدن پارادایم های فکری کلاسیک و اثباتی، این پارادیم ها در دهه 1950 به وسیله پارادایم انتقادی با نقد اساسی مواجهه شد. از ...  بیشتر