سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی

دکتر عباسعلی رهبر؛ روح الله اسلامی؛ فاطمه ذوالفقاریان

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 173-196

چکیده
  حکومت مندی شیوه بررسی احتمالات کنش و رفتار آدمی در محیط سیاسی و کنترل کردن آنها میباشد. روش های علمی در علوم سیاسی اغلب از دیدگاه مارکسیستی، ساختاری و کارکردی سنت حکومت مندی در ایران را مورد واکاوی قرار میدهند. نظریه های استبداد ایرانی، زوال و گسست اندیشه سیاسی در ایران، تصلب سنت و ناخودآگاه تداومی ریاکارانه در این دسته جای میگیرند. ...  بیشتر