خیال، معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا

طیبه محمدی کیا

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 255-276

چکیده
  بی تردید شیخ الرییس ابو علی سینا را مهم ترین چهره فلسفی جهان اسلام شناخته اند؛ اما در حوزه سیاست که جهان اسلام از دیرباز تاکنون به سرزمین هایی پاره پاره شامل بوده است کمتر می توان به حاکمیت اندیشه ای واحد رای داد. در این گوناگونی اندیشه ها و عمل ها که وجه اشتراکشان قدرت بوده، پرداختن به این که ابن سینای فیلسوف که آوازه اش تا هزاره ای ...  بیشتر