اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی

سیدقاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 203-243

چکیده
  ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد ...  بیشتر