تأملی نظری در تکوین دولت صهیونیستی

،شجاع احمدوند

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 111-125

چکیده
    نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی می‌تواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد.تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسائل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و...اندیشمندان مختلف را به تأملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت.در این میان، دو رهیافت سرزمین‌گرا و دولت‌گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته ...  بیشتر