آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

محمد حسین رمضان قوانم ابادی

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 157-169

چکیده
  در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ...  بیشتر