جریان روشنفکری دینی و پارادایم اصلاح (ایران بعد از انقلاب اسلامی)

محمد طاهری

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 155-187

چکیده
  روشنفکری در ایران از ابتدا منسجم و یکدست متولد نشد بلکه نحله ها و طیف های مختلفی نمود داشت، اما در هر گروه یک گفتمان، از طنین بیشتری برخوردار بوده و گفتمان های دیگر را تحت شعاع قرار داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان روشنفکری در ایران شکل گرفت و بتدرسج به خود انسجام بخشید که به جریان روشنفکری دینی موسوم شد، هر چند طیف های مختلفی ...  بیشتر