جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی

حسن وکیلیان

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.15803.1375

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه­ قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده­ حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می­پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت­های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده­ حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده­گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...  بیشتر