قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی

سید مهدی رضوی؛ مجتبی بابایی؛ مهدی حاتمی؛ علی توکلی طبسی

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1395، ، صفحه 169-189

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.3970

چکیده
    اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین‏ الملل 2008 در خصوص حقوق بین‏ الملل حاکم بر سفره‏ های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت‌ها

مهدی حاتمی؛ حسن بابایی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 9-33

چکیده
  امروزه سفره‌های آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان‌ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت‌ها بر این حوزه متمرکز است. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره‌برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می‌گردد. برای پاسخ‌گویی ...  بیشتر