منظومه ‏های معنادار پشتیبان حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی ایران

شجاع احمدوند

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 24-52

چکیده
  سنت ایرانی هیچ‏گاه خالی از اندیشه حکومت نبوده است. در کانون این اندیشه نیز همواره حکومتی آرمانی حضور داشته و برمنظومه فکری معناداری مبتنی بوده است. این مقاله می‏کوشد با تکیه بر مفهوم «معنا» منظومه های فکری معنادار در سه دوره باستان، میانه و جدید را استنتاج کند که اندیشه سیاسی ایرانی بر آن ها استوار بوده است.سوال اصلی مقاله ...  بیشتر