بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان

عباس ذاقلی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 181-202

چکیده
  قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران(Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ۲۱ همچون استعمار گری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است( ...  بیشتر