نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی

حسن سلیمانی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 243-261

چکیده
  نظام کنونی حقوق مالکیت فکری اصولا به دانشی که در دسترس عموم جامعه است ، نمی پردازد . از طرف دیگر، دانش مورد استفاده در اکثر قریب به اتفاق تولیدات صنایع دست ی، دانش سنتی است که در طول سالیان دراز توسعه یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه اس ت. بنابراین، سؤال ها یی دراین زمی نه مطرح است که عبارت است ا ...  بیشتر