شباهت اساسی در نقض کپی‌رایت با تأکید بر رویه قضایی آمریکا

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف‌زاده

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 79-116

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.59384.2581

چکیده
  نظام‌های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی‌رایت اتخاذ کرده‌اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن‌ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض ‌گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه ‌باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت ...  بیشتر